Exempelsamling – att nå utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknad och utbildning

SKOGSSTYRELSEN_NNJOBB_180925-0672 (2)

Förhoppningen är att den här samlingen av exempel visar att det går att erbjuda många olika sorters insatser till utrikes födda kvinnor inom målgruppen samt ge exempel på hur olika aktörer kan arbeta med att ändra sina arbetssätt och utveckla nya metoder för att vi tillsammans ska nå det långsiktiga slutmålet om allas rätt till utbildning och arbete.

Kommuner kan använda exempelsamlingen som inspiration i sitt eget arbete eller när de samverkar med organisationer. Samverkan kan då till exempel gälla insatser som beviljas ersättning enligt 37 a § – förordningen om statlig ersättning för insatser till vissa utlänningar.

Bakgrund

Länsstyrelserna hade i regleringsbrevet för 2021 ett uppdrag att samla in och sprida goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och studier.

Alla 21 länsstyrelser samlade in exempel på insatser och verksamheter till exempelsamlingen.  Efterlysningar gjordes under perioden april till augusti 2021. De flesta länsstyrelser använde sig av nätverk och kontakter hos medarbetare som har uppdrag inom områdena integration och social hållbarhet.

I beskrivningen av uppdraget framgick att insatserna skulle vara av uppsökande och motiverande karaktär. Vad uppsökande och motiverande innebär för målgruppen utrikes födda kvinnor kan variera då det inte är en homogen grupp och förutsättningarna till arbete och studier ser olika ut i olika delar av landet. Individerna i kategorin utrikes födda kvinnor har kommit till Sverige av skilda anledningar. De kan ha drivits på flykt på grund av krig och förföljelse, önskar förenas med familjemedlemmar eller har förhoppningar om bättre levnadsstandard och att få en utbildning. Den skiftande bakgrunden och de olika erfarenheterna bland dessa kvinnor har påverkat hur insatserna varit utformade.

Om exempelsamlingen

Exempelsamlingen sammanställdes med utgångspunkt i Agenda 2030, delmål om god hälsa och välbefinnande (delmål 3), individers rätt till god utbildning (delmål 4), jämställdhet (delmål 5), anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (delmål 8) samt minskad ojämlikhet (delmål 10) och principen att inte lämna någon utanför.

För att synliggöra de olika behoven är exempelsamlingen uppdelad i följande kategorier: uppsökande, vägledande, hälsofrämjande, språkfrämjande samt arbetsmarknadsrelaterade insatser. I det sista kapitlet finns exempel på metodutvecklande insatser samt en lista över metoder som använts vid insatser inom de andra kategorierna.

Länsstyrelsen har i exempelsamlingen valt att lyfta fram ett axplock av de insatser som genomförts i landet. Utöver de insatser som presenteras i den här sammanställningen har länsstyrelserna identifierat fler insatser med intressanta erfarenheter och resultat. 

Länk till exempelsamlingen