Om oss

Länsstyrelserna driver och deltar i planering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser på nationell, regional och lokal nivå. Vi ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn. Arbetet sker i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar. Länsstyrelsernas olika integrationsuppdrag regleras i lagar och förordningar och beskrivs årligen i regleringsbrevet. Uppdragen kan variera något från år till år.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet, för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter samt till kommuner och organisationer i civilsamhället för tidiga insatser till asylsökande. Vi ska också följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Varje länsstyrelse är en självständig myndighet. För att gå i takt med varandra i utvecklingen av kompetens och innehåll behövs samordning för att på bästa sätt uppfylla regeringens intentioner med lagstiftningar. Syfte och målsättning med länsstyrelsernas samordning av integrationsuppdragen är att uppnå likvärdighet i landet och att arbetet ska bedrivas på ett systematiskt och effektivt sätt.