Borta bra men hemma bäst

Aktör: Partnerskap Brickebacken, Örebro kommun 

Samverkanspart: Röda Korset, RF/SISU, NBV 

Plats: Örebro kommun, stadsdelen Brickebacken 

Tidsperiod: 2019-09-01 till 2021-08-31 

Finansiering: Bidrag för flyktingguider och familjekontakter – Länsstyrelsens §37a-medel; Kommunala medel 

Budget: 1 214 000 kronor 

Kontakt: 

Maria Lindborg, maria.lindborg@orebro.se

Senada Selman, senada.selman@orebro.se 

Länk: Partnerskap Brickebacken är 2020 års vinnare av Jämställdhetspriset – orebro.se 

Örebro kommun fick under 2018 statliga medel för att kartlägga kommunens arbete med integration. Efter kartläggningen stod det klart att det var viktigt att möjliggöra för utrikes födda kvinnor att arbeta. De negativa konsekvenserna av att kvinnor är hemma är stora, både för den enskilda och för hela familjen. Kommunen betraktade därför arbete som nyckeln till försörjning, inkludering och lika ansvar för hemarbete och familj. 

Borta bra men hemma bäst var ett projekt som Örebro kommun uppdrog till Partnerskap Brickebacken i Örebro. Projektet bestod av olika praktiska moment med fokus på att lära sig svenska språket i en trygg miljö. Genom gruppaktiviteter uppstod nya nätverk av grannar i området, tjänstepersoner inom de kommunala verksamheterna, den idéburna sektorn, föreningar och volontärverksamheter. 

Projektets syfte var att stärka föräldralediga utrikes födda kvinnor, både fysiskt, psykiskt och socialt. Det skedde genom att Partnerskap Brickebacken erbjöd gruppverksamhet bestående av omväxlande fysisk aktivitet, social gemenskap och meningsfull sysselsättning. Fokus låg på språkträning, ökad kunskap om Sverige. Det fanns bland annat en förhoppning om att stärka kvinnornas egenmakt och ge dem bättre kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter. Vissa insatser var yrkesförberedande, till exempel praktik, cykelskola, trafikkunskap, IT-guidning,
simskola, odling och annan gruppverksamhet. Alla dessa delar kan på sikt underlätta för utrikes födda kvinnor att etablera sig i samhället. På ett större plan fanns det en målsättning om att projektet skulle leda till fler barn i förskolan, fler familjer som besöker familjecentralen, ökad måluppfyllelse för familjernas barn i förhållande till utbildningsmål, minskad barnfattigdom samt minskad trångboddhet.

Deltagarna hade olika utbildningsbakgrund, var olika gamla, hade olika etnicitet och hade varit olika länge i Sverige. Många av kvinnorna var ensamstående, och de flesta hade många barn. De kom från bland annat Somalia, Iran, Irak, Turkiet, Syrien, Pakistan, Chile, Mexiko, Afghanistan och Spanien.

Tack vare §37a-medel och finansiering från Delegationen mot segregation (Delmos) kunde insatsen även rikta sig till männen i de familjer som deltog i projektet. Det bidrog till att öka förutsättningarna för ett verkningsfullt jämställdhetsarbete.

Under projekttiden mötte Borta bra men hemma bäst cirka 100 kvinnor. Kvinnorna fick bland annat hjälp att ansöka till olika utbildningar och kurser. Detta möjliggjorde att flera kom ut på praktik. Syftet med praktiken var att förbättra kunskaperna i svenska språket och att få kännedom om hur det är att vara på en svensk arbetsplats. Några av deltagarna har fått jobb som en direkt följd av praktikplatsen. Fler än 60 personer deltog i projektets cykelskola, där även Activa/sfi var med. 20 kvinnor läste körkortsteori, vilket hjälpte dem att sedan ta körkort. Ett odlingsprojekt för kvinnor startades upp och drivs nu av kvinnorna. Alla möten och samtal har fått kvinnorna att våga utmana sig själva att ta nya steg mot inkludering. Flera av deltagarna har för första gången nu ett eget bankkonto. Kvinnorna har fått nya vänner och en ökad social gemenskap. Flera kvinnor har nu barnen på förskolan, och skolan har sett att när kvinnorna får jobb ökar barnens närvaro i skolan. Projektet fick ett lyckat utfall och har nu implementerats och drivs som ordinarie verksamhet inom kommunen.

Att arbeta relationsbyggande i en tillitsfull miljö är nödvändigt för att vi ska nå framgång. Att finnas där i med- och motgång, att stötta och peppa men också vara lite bråkig och envis är viktigt. Individuella behov behöver beaktas då förutsättningarna ser så olika ut hos de människor vi möter. Att vara analfabet eller komma till Sverige med en hög utbildning medför olika möjligheter, begränsningar och utmaningar. Det gäller därför att vara lyhörd och intresserad av människor och deras berättelser och det
tror jag har varit en framgångsfaktor i vårt arbete. Att arbete tillsammans med andra berikar och det är viktigt för oss att personen vi träffar blir en del av lösningen, inte en passiv del som förväntar sig en lösning.

– projektledare Borta bra men hemma bäst