Lokal samverkan

Lokal samverkan sker mellan en eller flera aktörer i exempelvis en kommun. Lokala överenskommelser syftar ofta till att klargöra vem som har ansvar för vad och att utifrån det kan insatser i samverkan genomföras för att stärka mottagande, etablering och integration i.

Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå följa upp organisering och genomförande av insatser. Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, § 4, § 5.

Lokal samverkan för etablering i arbetslivet

Huvudaktörer är Arbetsförmedlingen och kommuner men kan även innefatta andra relevanta aktörer såsom andra statliga myndigheter, regioner och civilsamhället. Tillsammans ska vi verka för att alla ska ha en långsiktigt varaktig försörjning och sysselsättning och att arbetsgivare har tillgång till rätt kompetens. Syftet är att skapa goda förutsättningar för samverkan.

Eftersom sammansättningen av arbetslösa och efterfrågan på arbetskraft varierar över landet behöver överenskommelser om samverkan göras med utgångspunkt i regionala och lokala rekryteringsbehov. Genom att beskriva samverkan strategiskt och operativt samt hur ansvarsförhållandet mellan parterna ser ut i överenskommelsen skapar man tydlighet och undviker att individer faller mellan stolarna. Forskning och erfarenhet visar att det finns goda förutsättningar att en samverkan blir hållbar över tid om den formaliseras i en överenskommelse. Att lokalt definiera målgruppen och sätta gemensamma mål som sedan följs upp skapar ytterligare tydlighet och motivation.

Alla överenskommelser utgår från följande gemensamma syfte: Att genom samverkan påskynda individers etablering i arbetslivet med utgångspunkt i regionala och lokala rekryteringsbehov för att främja kompetensförsörjning och tillväxt.

Överenskommelser för samverkan (Arbetsförmedlingen)

Stödmaterial för överenskommelse om lokal samverkan

Materialet Stöd för samordning av etableringsprogrammet och Kunskapsstöd om nyanländas etablering togs fram 2022 i samverkan mellan länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

Det nya stödmaterialet bygger på det tidigare metodstödet Lokala överenskommelser om nyanländas etablering och ska komplettera den mall och handledning för överenskommelser som finns och används i hela landet och för alla aktuella målgrupper.

Huvudprincipen är att den lokala överenskommelsen tecknas mellan en eller flera kommuner och Arbetsförmedlingen samt andra relevanta aktörer. Den lokala samverkan ska vara ett stöd för den strategiska och operativa samverkan som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelning, roller, rutiner och gemensamma insatser och processer mellan Arbetsförmedlingen och kommun/kommuner och andra aktörer. Den lokala samverkan ska bygga på en samlad överenskommelse.

Stöd för samordning av etableringsprogrammet och Kunskapsstöd om nyanländas etablering

Kunskapsbank

Här kan du se olika exempel på lokala överenskommelser/strategier. Ett bra sätt att lära av andra och inspireras