Ensamkommande barn och unga

Varje år kommer barn till Sverige för att söka skydd. De flesta anländer i sällskap med sina föräldrar men det finns även de som saknar medföljande vårdnadshavare. Dessa barn och ungdomar räknas som ensamkommande. Barnens levnadsöden och bakgrund är olika, men gemensamt för alla är att de befinner sig i en utsatt situation. Staten, myndigheter, kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar för mottagandet av ensamkommande barn i Sverige.

Så är ansvaret för mottagandet fördelat

Ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar delas mellan kommuner, Länsstyrelsen, Migrationsverket och regionen.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagandet av ensamkommande. Det innebär bland annat att Migrationsverket

  • Anvisar en kommun till barnet
  • Utreder och fattar beslut i asylärendet
  • Betalar ut ersättningar och särskilt bidrag till barnet
  • Betalar ut ersättningar till kommun

Kommunernas ansvar

Kommunerna ansvarar för det praktiska mottagandet av ensamkommande barn, det vill säga boende (placering) och annat stöd som barnet kan behöva samt skolgång. Kommunen har det långsiktiga ansvaret för barnets boende, stöd och skydd enligt socialtjänstlagen. Överförmyndaren i kommunen där barnet befinner sig utser en god man som företräder barnet i en förälders ställe under asylprövningstiden. Om barnet beviljas uppehållstillstånd har kommunen ett ansvar för barnets fortsatta omsorg och etablering i Sverige och utser då även en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV). Kommunen har samma ansvar för ensamkommande barn som för andra barn i kommunen.

Regionernas ansvar

Regionerna ansvarar för att ensamkommande barn och unga får den hälso- och sjukvård samt den tandvård som de är i behov av. Asylsökande och skyddsbehövande barn har rätt till vård i samma omfattning som barn som är bosatta i landet. När en person söker skydd i Sverige erbjuds en hälsoundersökning som syftar till att ge en medicinsk bedömning av hälsan och uppmärksamma eventuella behov av vård och smittskyddsåtgärder.

Länsstyrelsernas ansvar

Länsstyrelsen har en samordnande roll avseende mottagandet av ensamkommande barn med fokus på utveckling av regional samverkan. Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i barnets rättigheter enligt barnkonventionen.

Länsstyrelsen ska:

Anvisningsmodell för ensamkommande barn

Mottagandet av ensamkommande ska vara jämnt fördelat över landet. Därför sker anvisningarna enligt ett fördelningssystem.

Varje kommun tilldelas en viss andel av de ensamkommande barnen.
Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd och tidigare mottagande av nyanlända och ensamkommande barn.

Om ett ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har en nära anhörig i någon viss kommun i landet sker anvisningen till den kommunen. Om barnet inte har någon nära anhörig anvisas barnet istället till den kommun som står näst på tur att utifrån sin andel ta emot en ny anvisning.

Ensamkommande barn kan i vissa fall också komma med ett färdigt uppehållstillstånd, om de blivit utvalda av FN:s flyktingorgan UNHCR för vidarebosättning i Sverige. De anvisas då som kvotflyktingar enligt fördelningsmodellen för bosättning av nyanlända. Även för ensamkommande barn som överförs till Sverige som kvotflyktingar får socialtjänsten ansvar för boende och omsorg.

Det finns också ensamkommande barn inom gruppen skyddsbehövande från Ukraina. Det är i stort samma regler som gäller för ensamkommande barn från Ukraina som ansöker om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som för ensamkommande barn från andra delar av världen som söker asyl. Det som skiljer sig är framförallt hanteringen vid ansökningstillfället.

Ensamkommande barn som försvinner

Länsstyrelserna har under flera år verkat för att förhindra att ensamkommande barn försvinner. Arbetet har bland annat resulterat i två rapporter som redoviserar statistik från Migrationsverket om registrerade avvikningar. Rapporterna syftar till att stärka kännedomen om problematiken och belysa viktiga kunskapsluckor inom området.

I juli 2022 gav regeringen Socialstyrelsen, Migrationsverket och Polismyndigheten i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete avseende problematiken med ensamkommande barn som försvinner. Syftet är att höja kunskapen på området och att utveckla samordnade och långsiktigt hållbara arbetssätt som motverkar att barn försvinner. Länsstyrelsen ingår i uppdragets referensgrupp.

Material och stöd i arbetet