Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsernas uppdrag kring bosättning för nyanlända återfinns i förordningar och i regleringsbrev. Sammanfattningsvis ska länsstyrelserna arbeta för att stärka och främja kommunernas beredskap och kapacitet, besluta om kommuntal samt samordna arbetet med uppdraget om hållbar samhällsplanering.

Länsstyrelsernas uppdrag kring bosättning för nyanlända återfinns i förordningar och i regleringsbrev. Sammanfattningsvis ska länsstyrelserna arbeta för att stärka och främja kommunernas beredskap och kapacitet, besluta om kommuntal samt samordna arbetet med uppdraget om hållbar samhällsplanering.

För att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället är alla kommuner skyldiga att, efter så kallad anvisning, ta emot nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Migrationsverket ansvarar för anvisningarna till kommunerna. Kvotflyktingar och personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets anläggningsboenden omfattas av anvisningar till kommunerna.

Förutom de nyanlända personer som kommunerna tar emot på anvisning bosätter sig många på egen hand i kommunerna. Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. Länsstyrelsen ansvarar för att stödja kommunerna och verka för beredskap och kapacitet för mottagande av samtliga personer som ingår i målgruppen för bosättningslagen, det vill säga både de som anvisas till kommunerna och de som på egen hand bosätter sig i kommunen.

Aktuella läns- och kommuntal

Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommuntal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende till respektive län under året.
Hur många nyanlända personer varje kommun ska ta emot efter anvisning beror på:
  • kommunens storlek
  • arbetsmarknadsläge
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
  • hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen.
 
Om länstalen revideras under innevarande kalenderår, får även kommuntalen revideras. Kommuntalen får också revideras under innevarande år efter överenskommelse mellan kommuner inom länet eller närliggande län, under förutsättning att kommuntalen sammantaget inte blir lägre än länstalet. Länstalen kan revideras om mottagandebehovet förändras, vilket Migrationsverket gör bedömningar av i sina prognoser. Beslut om revidering av länstalen fattas av regeringen.

Vidare läsning

Tidigare års läns- och kommuntal

På den här sidan samlar vi beslut om tidigare läns- och kommuntal.