Förstudie: Insatser för kvinnor, Vuxenutbildning på modersmål Steg 1-3

Plats: Mjölby kommun, Motala kommun, Boxholms kommun, Ydre kommun, Tranås kommun, Ödeshögs kommun.

Kontakt:

​Linda Thörn linda.thorn@odeshog.se             

Erica Clack, erica.clack@odeshog.se, Tel 014-435038

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2023-06-30

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen (§ 37) och egen finansiering kommunerna

Budget: 4 263 399 kronor

Beskrivning:

Projektet har som syfte att korta vägen till utbildning och arbete genom vuxenutbildning på modersmål i kombination med svenskundervisning. Alla deltagare är arabisktalande personer som varit bosatta i Sverige 3-6 år. Projektet vill bidra till att kompetensförsörja samhället med kvalitetsutbildade vårdassistenter, vårdbiträden och undersköterskor. Genom utbildningen skapas vägar till integration i svenskt arbetsliv, som även innebär möjligheter till social integration i det svenska samhället som gynnar deltagarnas familjer samt deras närområden. Alla deltagare har genomgått en kartläggning av deras utbildnings- och yrkesbakgrund.

Utbildningens syfte är att bidra till att integrera deltagarna på ett naturligt sätt i det svenska samhället och informera om de normer och värderingar som finns i svenskt arbetsliv. Utbildningen grundar sig på jämställdhet och jämlikhet, vilket ger återklang i hela projektet. Detta ger även ringar på vattnet i deltagarnas familjer, där barnen ser att föräldrarna arbetar och utvecklar sina sociala nätverk. Projektet arbetar med kontinuerlig uppföljning av deltagarnas närvaro, studieresultat samt individuella uppföljningssamtal. Insatsen är ett exempel på hur svenskutbildning kan kombineras med en yrkesutbildning inom ett bristyrke. I planen ingår att, om och när utbildningen visar goda resultat, ta fram en implementeringsplan.

Pilotprojektets delmål är:

  1. Anställningsbarhet (inom yrkena vårdassistent, vårdbiträde samt undersköterska.)
  2. Progression inom SFI/SVA (att behärska svenska språket i samhället utan stöd.)
  3. Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

I dagsläget har steg 1 avslutats och projektet befinner sig i mitten av steg 2. Av de fjorton elever som påbörjade utbildningen har tolv elever fortsatt. Dessa elever har genomfört studier och praktik på ett adekvat sätt och fyra elever har efter praktiken fått timvikariat. Eleverna har visat god progression i sina SFI-studier, oavsett nivå. Deltagarna studerar i nivåblandade grupper vilket ökat elevernas förstående för sitt lärande och progression. Nyttan med studierna har även blivit tydligare.
Projektets slutmål är att minst 6 av 12 deltagare går vidare till steg 3 och att minst tre deltagare ska kunna arbeta direkt efter genomförd utbildning i steg 3, som fullt utbildade undersköterskor. Flertalet deltagare ska vara klara för förvärvsarbete inom vård- och omsorg, även om de inte har helt kompletta studier vid pilotens avslutningsdatum.

Länk: Nej.

Kategori: Språkfrämjande insatser