Förälder i fokus i Hallstavik

Plats: Norrtälje kommun, Hallstavik

Kontakt: ​Eva Paulsén, eva.paulsen@norrtalje.se

Tidsperiod: 2019-09-01 till 2021-08-31

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen (§ 37)

Budget: 1 100 000 kronor

Beskrivning:

Förälder i fokus i Hallstavik handlade om att stärka föräldrars tillit till och förtroende för samhället för att främja inkludering och integration. I insatsen anordnades gruppträffar för framförallt somalisktalande föräldrar. Träffarna var både fysiska och digitala. Innehållet i träffarna togs fram utifrån gruppens behov och önskemål. Syftet var också att öka deltagarnas kunskaper om Sverige och individens rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Målet var bland annat att stärka deltagarnas självförtroende.

På sex av de fysiska träffarna användes ett samhällsorienterande grupprogram för utrikesfödda föräldrar – Föräldraskap i Sverige (FÖS). Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. På fem träffar användes programmet Alla barn i centrum (ABC). Programmet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas.

I insatsen genomfördes också träffar med socialtjänsten, skolan, Roslagsbostäder (ett kommunalt bostadsbolag), och Friskis & Svettis. Varje föräldragrupp hade också simskola.

I slutet av mars 2020 pausades de fysiska träffarna på grund av covid-19-pandemin. Träffarna fortsatte digitalt, men många av deltagarna hade inte tillgång till dator eller surfplatta. Insatsen köpte in surfplattor som deltagare kunde låna.

De digitala träffarna fortsatte under 2021 med olika mammagrupper och pappagrupper som använde programmen FÖS och ABC. På de digitala träffarna bjöds Flyktinghälsan in för att prata om vaccination mot covid-19.

I insatsen användes en app (WhatsApp) för att sprida information om olika aktiviteter och viktig samhällsinformation. En så kallad brobyggare var en viktig länk till deltagarna. Brobyggaren översatte, tolkade och talade in viktig information i röstmeddelanden på somaliska. Då kunde även de som inte kunde läsa och skriva ta del av information.

I insatsen har man sett flera resultat. Föräldrarna har blivit mer trygga och stärkt relationerna med sina barn. Fler deltar på föräldramöten och barnen till deltagarna har höjt sina betyg. Fler barn är på öppna förskolan och det är mindre frånvaro på förskola och skola. Fler familjer åker och simmar och badar tillsammans tack vare simskola med mammorna. Föräldrarna deltar oftare i sociala aktiviteter i kommunen. De har fått ökad förståelse för det svenska samhället. De kvinnliga deltagarna har visat ökat intresse för hälsa och idrott. I kommunen har man också uppmärksammat att fler flickor deltar i olika föreningsidrotter som till exempel innebandy, fotboll, dans, bad och löpning.

Föräldrar som deltog i insatsen har berättat att de har fått tillbaka sin värdighet som förälder, invånare och människa. Fler känner sig välkomna och trygga i Norrtälje kommun.

Länk: Nej

Kategori: Vägledande insatser