Föräldrasvenska 2.0

Plats: Helsinborgs stad

Kontakt: ​Marie-Louise Lidén, marie.liden@helsingborg.se

Tidsperiod: 2019-08-01 till 2021-06-30

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen (§ 37a)

Budget: 1 487 100 kronor

Samarbetspartner: Arbetsförmedlingen

Beskrivning:

Föräldrasvenska 2.0 är en vidareutveckling av Föräldrasvenska som är undervisning i svenska för utrikesfödda personer som är föräldralediga. Syftet med insatsen var att stärka och utveckla det svenska språket hos nyanlända föräldralediga kvinnor. Genom att nyanlända föräldrar får lära sig svenska under föräldraledigheten kan fler snabbt komma ut i arbete eller etablera sig på annat sätt i samhället.

Ett övergripande mål för samverkansparterna i insatsen var att utveckla en metod för föräldrasvenska som kombinerade språkundervisning, arbetsmarknadskunskap och föräldraskap.

Insatsens övriga mål var att:

  • förkorta deltagarnas väg till etablering i samhället
  • motverka risken för långvarigt utanförskap
  • ge deltagarna en tro på sig själva och sina egna möjligheter
  • öka deltagarnas självförtroende
  • utveckla deltagarnas kunskaper i svenska språket
  • öka deltagarnas kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
  • utveckla bilden av ett jämställt föräldraskap

Insatsens målgrupp var både asylsökande och nyanlända kvinnor. I mån av plats erbjöds även andra utrikesfödda föräldralediga plats. 50 personer deltog i insatsen.

Undervisningen handlade både om språket, arbetsmarknaden och ett jämlikt föräldraskap. Till exempel innehöll kursen intervjuträning och cv-skrivning. Insatsen bestod också av samtalsträffar på familjecentralen om jämlikt föräldraskap.

I insatsen ansvarade arbetsmarknadscoacher, arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare för delarna om arbetsmarknaden. En socialrådgivare ansvarade för delarna om föräldrarollen. En så kallad brobyggare hade löpande kontakt med deltagarna och fungerade som en kulturell brygga vid behov. Brobyggaren arbetade också uppsökande för att sprida information och rekrytera deltagare till insatsen. Två barnskötare ansvarade för barngruppen under träffarna.

Resultaten visade att deltagarna utvecklade sina kunskaper i det svenska språket. De berättade också att de blev stärkta som individer. De förstår både den svenska arbetsmarknaden och det svenska samhället bättre. Deltagarna har utvecklat sin bild av ett jämställt föräldraskap. Deltagarna har också fått ett större kontaktnätverk.

Länk: Nej.

Kategori: Språkfrämjande insatser