Regional samverkan

 

 

Länsstyrelsen ska verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer.

Länsstyrelsen ska på regional och kommunal nivå följa upp organisering och genomförande av insatser. Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare, § 4, § 5.

Länsstyrelsernas logotype

Varför samverkan?

Det övergripande syftet med den regionala samverkan är att stärka och utveckla arbetet inom migration- och integrationsområdet. Ytterligare ett syfte är att tillhandahålla en regional plattform för dialog och ge stöd till den samverkan som pågår lokalt.

Sammantaget handlar det om att synliggöra så väl olika aktörers uppdrag och ansvarsområden som behov på individnivå. Detta för att möjliggöra ett bra mottagande av nyanlända och hjälpa dem att så snabbt som möjligt ta del av olika insatser och etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Genom en väl fungerande samverkan kan också regionala intressen och utmaningar gemensamt lyftas till den nationella nivån.

Att samverka!

I samverkan kan gemensamma regionala lägesbilder skapas, och utifrån dessa fastställa regionala mål och prioriteringar. En länsövergripande strategi med gemensamma mål ger vägledning för olika aktörers insatser inom integrationsområdet. 

 

Det bidrar också till att strukturella problem och utvecklingsarbete hanteras på rätt nivå och aktör.
I flertalet av de framtagna regionala strategierna och överenskommelserna har ett antal fokusområden identifierats. Många av dessa är gemensamma mellan länen och handlar om exempelvis bosättning, arbete, utbildning och hälsa. Det kan även finnas regionalt definierade fokusområden så som delaktighet, interkulturell förståelse, barn och unga eller social sammanhållning.

På lång sikt syftar dock den regionala samverkan till att främja länets utveckling och den sociala sammanhållningen. Befintliga strategier och/eller överenskommelser kan med fördel kopplas till de regionala utvecklingsstrategierna men också till arbetet med Agenda 2030, jämställdhet, likvärdig behandling och mänskliga rättigheter.

Regional och lokal anpassning

Förutsättningar och behov ser olika ut på olika platser i Sverige. Länen skiljer sig åt på en rad områden, bland annat avseende yta, antal invånare och kommuner.

Skillnaderna är stora också inom länen. Näringslivets sammansättning skiljer sig åt mellan olika kommuner, liksom den demografiska utvecklingen. En del kommuner har under en längre tid haft en hög invandring och ett högt flyktingmottagande, andra har fram till nyligen tagit emot få nyanlända. Dessa, och andra variabler, påverkar kommunernas och länens befolkningssammansättning vad gäller bland annat utbildningsnivå, åldersstruktur, sysselsättningsgrad, inkomstnivåer, grad av boendesegregation, liksom grad av ohälsa.

 

Bilden visar händer runt ett konferensbord och symboliserar samarbete.

Dessa skillnader påverkar förutsättningarna för den regionala samverkan både vad gäller struktur och utformning av insatser. Förutsättningarna för samverkan ser också annorlunda ut i län med en eller ett fåtal kommuner (1 i Gotland och 5 i Blekinge) eller många kommuner (49 i Västra Götaland och 33 i Skåne). I de senare fallen kan den regionala samverkan behöva delas upp i olika noder eller delregioner.

I län med stora avstånd behöver samverkan också organiseras på ett annat sätt än i exempelvis Stockholms län, där avstånden är kortare och kollektivtrafiken väl utvecklad. Förutsättningarna för samverkan påverkas också av var olika statliga myndigheter ­– främst Arbetsförmedlingen och Migrationsverket – har verksamheter.

Kunskapsbank

Här kan du se olika exempel på olika regionala strategier och/eller överenskommelser som används i de olika länen.