ALL IN

Plats: Bengtsfors kommun, Grästorps kommun, Lilla Edets kommun, Melleruds kommun, ​Trollhättans stad och Vänersborgs kommun

Kontakt: ​Heléne K Bergenhäll, helene.bergenhall@trollhattan.se

Tidsperiod: 2019-09-01 till 2021-12-31

Finansiering: Europeiska socialfonden (ESF) och cirka 33 procents egenfinansiering

Budget: 28 551 291 kronor

Beskrivning:

ALL-IN syftar till att utveckla en struktur- och myndighetsövergripande arbetsmetod för integration. Projektet riktar sig till utrikesfödda personer, främst kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och egen försörjning.

Projektets målsättning är att 350 personer ska delta i projektet, där 300 ska vara kvinnor och 50 ska vara män. Målen formulerades mot bakgrund av statistik och forskning som visar att män oftare får arbetsmarknadsnära insatser jämfört med kvinnor.

Deltagarna i projektet har en blandad bakgrund. Många av deltagarna är från Somalia, Syrien, Afghanistan men det finns även deltagare från till exempel Tibet och Thailand. Vissa har gått i skolan och andra har inte det. Hur länge deltagarna varit i Sverige varierar också. En del har varit i Sverige en väldigt kort tid och är kvar i etableringen. Andra har varit i Sverige väldigt länge.

I juni 2021 hade 360 personer deltagit i ALL-IN varav 335 deltagare var kvinnor och 25 deltagare var män. En framgångsfaktor i insatsen är att blanda deltagare utifrån hur de länge i landet och utifrån språk. Deltagarna får på så sätt draghjälp av varandra.

I ALL-IN arbetar man med individperspektiv och försöker göra deltagarna delaktiga i integrationsprocessen. Individerna ska få rätt insats i rätt tid anpassad efter den enskilde individens nivå och förutsättningar. I projektet kartläggs deltagarens utbildning, tidigare lönearbete och andra formella och informella kompetenser. Kartläggning används för att skapa en plan tillsammans med deltagaren för att bedöma vilka insatser han eller hon ska ta del av.

Tre insatser erbjuds inom ALL-IN. Kursen ”Du och ditt liv” på Dalslands folkhögskola fokuserar på språkundervisning i svenska. Kursen ”Hälsoskola för arbete” stärker kunskaperna om hälsa kopplat till arbetsliv. Insatsen ”Vägen vidare” är en arbets- och studieförberedande insats med samhällsinformation, nätverksbyggande och praktikmöjlighet. Alla deltagare deltar inte nödvändigtvis i alla tre insatser. Individens behov och förutsättningar styr.

Efter deltagande i projektet går ungefär 20 procent av deltagarna vidare till egen försörjning och ungefär 50 procent går vidare till andra insatser som till exempel sfi, praktik eller fortsatt utredning (uppgifter från juni 2021).

Länk: http://www.allinsamverkan.se

Kategori: Vägledande insatser