Framtidens nyckel

Aktör: Studieförbundet Vuxenskolan Väst 

Samverkanspart: Närhälsan, Svenska kyrkan, Folktandvården, kvinnogruppen POP! Power of pink 

Plats: Uddevalla kommun, Uddevalla och Dalaberg. 

Tidsperiod: 2018-09-03 till 2021-12-31 

Finansiering: Medel för uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor på uppdrag av Folkbildningsrådet 

Budget: 260 000 kronor/år inklusive. lönekostnader, lokal, material och OH. 

Kontakt: Emma Rossvik, emma.rossvik@sv.se 

Länk: SVenska till Kaffet – Startsida | Facebook

Insatsen Framtidens nyckel anordnades av Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Genom insatsen fick utrikes födda kvinnor i studiecirkelform möjlighet att studera svenska, information om samhället och dess funktioner, göra studiebesök samt dela med sig av erfarenheter, recept och handarbetestips. Studiecirkelmetodiken innebär att den teoretiska språkinlärningen kombineras med praktiska övningar. Kvinnorna studerade svenska genom film, musik, studiebesök, handarbete med mera. Tack vare att två inlärningssätt blandades kunde alla kvinnor ta till sig innehållet i insatsen, oberoende av tidigare studievana och arbetslivserfarenhet. Att ha studiecirklar i till exempel matlagning och handarbete hjälper utrikes födda kvinnors självförtroende eftersom de då kan prata om och visa upp något som de är bra på. Bland deltagarna fanns de med kort eller ingen utbildning och de med utbildning och som jobbade i sitt tidigare hemland. Kvinnorna lärde av varandra och delade med sig av sina erfarenheter, oavsett bakgrund. Detta var viktigt eftersom många av kvinnorna var isolerade på ett eller annat sätt i början av insatsen, och hade begränsade kunskaper i svenska språket. 

Insatsen syftade till att ge kvinnorna bättre språkkunskaper, ökat självförtroende samt större kännedom om samhället de lever i och vilka valmöjligheter de har gällande arbete och studier. Kvinnorna skulle efter insatsen ha ett större ordförråd, kunna förstå mer svenska, kunna göra sig förstådda, känna sig starkare som personer och ha bättre kunskap om Sverige som samhälle. Att utöka kvinnornas sociala nätverk var viktigt. Därför var studiecirkeln som form framgångsrik. Den stärkte deltagarnas individuella kompetenser och visade kvinnorna att alla har något värdefullt att bidra med. Att möjliggöra för kvinnorna att bli en del av samhället och få sina röster hörda var minst lika viktigt som att föra dem närmare arbete eller studier.

De flesta av de deltagande kvinnorna kom från Syrien, Somalia, Irak och Egypten. De flesta hade varit i Sverige sedan 2017, men några hade varit här längre. De flesta var över 55 år gamla. Insatsen hade 211 deltagare.

Medan insatsen pågick deltog flera av kvinnorna i andra verksamheter som Studieförbundet Vuxenskolan Väst erbjuder. För många av kvinnorna innebar insatsen en ökad frihet att uttrycka sig och ta del av tal och text på svenska. Genom insatsen fick de tillgång till nya mötesplatser som de kunde åka till med familj och vänner. De fick ett större socialt nätverk samt ökad kunskap om Sverige och sina rättigheter och skyldigheter. Vissa deltagare har även blivit studiecirkelledare för andra kvinnor, bland annat i matlagning, handarbete och sömnad. Studieförbundet Vuxenskolan Väst har fortfarande kontakt med ett stort antal av kvinnorna som deltagit i studiecirklar genom åren. Många av kvinnorna kommer för att medverka i andra av deras verksamheter. Några av dem har hittat praktikplatser, några har gått i pension, några är sjukskrivna och några studerar vidare på sfi.