Lokal och regional samverkan (LoR)

Välkommen hit! 

Här samlar länsstyrelserna information som kan vara bra att känna till och använda sig av i syfte att bidra till stärkt  samordning i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och deras anhöriga. Du kan bland annat hitta en kunskapsbank med exempel på framtagna regionala strategier.

Informationen riktar sig i första hand till statliga, kommunala och regionala aktörer.

 

Länsstyrelsernas roll

Länsstyrelsen verkar på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar för att det ska finnas beredskap i länen att ta emot nyanlända och ensamkommande barn. Länsstyrelsens uppdrag omfattar även att stärka arbetet med tidiga insatser för asylsökande.

Länsstyrelsen samordnar arbetet med integration på regional nivå och initierar integrationsstrategier och överenskommelser med berörda parter.

Länsstyrelsen har till uppgift att utlysa och fördela statsbidrag till kommuner och civilsamhällets organisationer för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet, utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter samt främja tidiga insatser för asylsökande.

Länsstyrelsen driver webbplatsen Informationsverige.se i samarbete med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Det är en guide på 11 språk med grundläggande och aktuell information om det svenska samhället. I första hand riktar sig webbplatsen till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. Det finns även information som riktar sig till personer som möter nyanlända. 

Kontakta länsstyrelsen i ditt län

 

Bild på händer som läggs ovanpå varandra

Regional samverkan

I samverkan kan gemensamma regionala lägesbilder skapas, och utifrån dessa fastställa regionala mål och prioriteringar.

Lokal samverkan

Samverkan lokalt sker oftast mellan en kommun och annan part

Vilka samverkar vi med?

Om samverkansdelegationen och andra myndigheters uppdrag

Begrepps-definitioner

Vad menar vi med olika begrepp