Qlivet

Plats: Gävleborgs län

Kontakt: ​Merja Parviainen, merja.parviainen@lansstyrelsen.se

Tidsperiod: 2018-08-01 till 2020-11-30

Finansiering: 2018-08-01 till 20-04-30 50% Länsstyrelsen Gävleborg 50 % AF , 2020-05-01 till 2020-11-30 100% Länsstyrelsen Gävleborg

Budget: 6 135 804 kronor

Samarbetspartner: ​Arbetsförmedlingen samt deltagande företagare/arbetsgivare: JarseMål, Ockelbo ost, Ockelbo beauty & wellness, Janssons bröd, EK friskvård, Hushållstjänst i Sverige, Oh my management, Little art cakery

Beskrivning:

Första målgruppen för projektet Qlivet var arbetslösa utrikesfödda kvinnor med gymnasie- eller högskoleutbildning samt utrikesfödda kvinnor med kortare utbildning med potential och motivation. Andra målgruppen var företagande kvinnor i länet som ville utveckla sin verksamhet i samverkan med första målgruppen. Projektet erbjöd den första målgruppen kompetensutveckling, erfarenheter och lärdomar för att skapa ökat självledarskap och möjligheter att snabbare komma in på arbetsmarknaden och därmed nå egenförsörjning. De utrikesfödda kvinnorna sågs som en rekryteringsbas för företagarnas långsiktiga kompetensförsörjning.

Åtta kvinnliga företagare och 18 arbetssökande kvinnor deltog i projektet. Qlivet hade som syfte att stärka kvinnorna i Gävleborgs län genom att etablera kontaktnät mellan och inom grupperna utrikesfödda kvinnor och företagande kvinnor. Genom att skapa mötesplatser fick kvinnorna bland annat ta del av självstärkande insatser. Projektet verkade för att generera tillväxt och utvecklingsmöjligheter för båda parter och att ökad jämställdhet på arbetsmarknaden i Gävleborgs län. Bland gruppen arbetssökande kvinnor har 50 % gått vidare till arbete, studier eller praktik under projektets gång. Nätverksträffar har genomförts med företagande kvinnor i majoritetens av länets kommuner och flera mötesplatser för företagande kvinnor och projektets deltagare har etablerats.

Länsstyrelsen Gävleborg och Arbetsförmedlingen har samverkat i projektet Qlivet med syfte att tillvarata resultaten på ett optimalt sätt och därigenom bidra med stärkta åtgärdsprogram för arbetslösa utrikesfödda kvinnor i Gävleborgs län.

Länk: Nej.

Kategori: Arbetsmarknadsrelaterade insatser