Kunskapsförmedling om det svenska samhället för kvotflyktingar, asylsökande och nyanlända

Illustration över kunskapsförmedlingen av det svenska samhället.

Den här bilden visar översiktligt de samhällsinformationsinsatser som ges till de som kommer nya till Sverige. Syftet är att ge en översikt över de olika insatserna, de ansvariga huvudmännen och berörda målgrupperna.

Bilden visar insatser som ges till:
• Kvotflyktingar
• Asylsökande
• Nyanlända

Kort om de olika insatserna:

Förberedande insatser för kvotflyktingar
Migrationsverket erbjuder förberedande insatser för kvotflyktingar för ankomst till Sverige. Det är ett informationsprogram som ska ge kvotflyktingar en övergripande bild av det svenska samhället och hur vidarebosättningen kan se ut. Omfattningen är tre dagar.

Förberedande insatser för kvotflyktingar – Migrationsverket

Ankomstmapp
Ankomstmappen innehåller skriftlig information som är av vikt för den sökande att ta del av tidigt i asylprocessen. Mappen ska delas ut till den sökande vid ansökningstillfället. Innehållet handlar bland annat om asylprocessen, rättigheter och skyldigheter som asylsökande i Sverige samt Dublinförordningen. Det finns även information om vilken typ av ekonomiskt stöd som asylsökande kan få, vilken rätt till hälso- och sjukvård asylsökande har, vikten av att klargöra sin identitet samt information som riktar sig särskilt till hbtqi-personer. Informationen är översatt till ca tio språk.

Samhällsintroduktion för asylsökande
Migrationsverket ansvarar för obligatorisk samhällsintroduktion som ges tidigt i asylprocessen. Samhällsintroduktionen ges huvudsakligen muntligt i grupp. Den är obligatorisk för alla nya asylsökande från 15 år. Barn under 15 år får samma information skriftligt som är mer anpassat för barn. Innehållet i introduktionen ska hjälpa den asylsökande att förstå asylprocessen och det svenska samhället. Omfattningen är två halvdagar. Introduktionen äger rum på Migrationsverkets ankomstorter Sundbyberg, Malmö, Göteborg, Boden och Norrköping.

Aktiviteter för asylsökande som väntar på beslut – Migrationsverket

Tidiga insatser för asylsökande
Länsstyrelsen samordnar arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja målgruppens kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsa. Länsstyrelsen beviljar till exempel statsbidrag till civila samhället och kommuner för insatser för samhällsinformation. Omfattning: varierar.

Tidiga insatser för asylsökande – Länsstyrelsernas integrationsarbete

Samhällsorientering för nyanlända
Kommuner ska erbjuda samhällsorientering för nyanlända enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Samhällsorientering ska påbörjas så snart som möjligt efter att det att den nyanlände har folkbokförts i kommunen. Syftet är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge nyanlända en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en bra grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Samhällsorienteringen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället. Omfattning: 100 timmar.

Samhällsorientering för nyanlända – Länsstyrelsernas integrationsarbete

Informationsverige.se
Webbplatsen Informationsverige.se är en guide till svenska samhället på flera språk för asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn. På webbplatsen finns samlad information på elva språk om bland annat arbete, utbildning, boende, ekonomi och hälsa. Målgrupperna kan själv hitta den information de behöver oavsett om de är på väg till Sverige eller har lämnat in en asylansökan, ingår i etableringsinsatser eller har slutfört desamma. På webbplatsen finns information och verktyg för asylsökande eller de som nyligen har fått uppehållstillstånd men även en del resurser för de som arbetar med personer inom dessa grupper. Till exempel digitala språkinlärningspaketet ”Lära svenska” för språkträning och ”Om Sverige” – ett material och metodstöd för samhällsorientering.

Hem | Informationsverige.se
Lära svenska | Informationsverige.se
Om Sverige | Informationsverige.se
Metodstöd till ”Om Sverige” och annat material för samhällsorientering | Informationsverige.se