SIKT (samverkan för integration, kompetensförsörjning och tillväxt)

Plats: Dorotea kommun, Sorsele kommun, Storuman kommun, Vilhelmina kommun och Åsele kommun

Kontakt: ​Annica Mäkitalo, annica.makitalo@regionvasterbotten.se

Tidsperiod: 2018-04-01 till 2021-02-28

Finansiering: Europeiska socialfonden (ESF), Region Västerbotten, Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA), Arbetsförmedlingen

Budget: 18 142 665 kronor

Beskrivning:

SIKT var ett projekt som utgick från ett antal så kallade jobbspår, som var en kombination av språkutbildning, en kortare yrkesutbildning och praktik. Projektet bedrevs i kommunerna Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Sorsele och Storuman tillsammans med Arbetsförmedlingen. Kommunerna och Arbetsförmedlingen skapade de olika jobbspåren utifrån de kompetensbehov som fanns i respektive kommun. I projektet fanns 15 olika jobbspår inom industri, vård, lokalvård, storkök/restaurang, kommunalt arbete, natur/skog, barnomsorg och egenföretagande.

Syftet var att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning. Målet var att fler nyanlända oh utrikesfödda personer skulle nå sysselsättning och egen försörjning.

Totalt deltog 87 kvinnor och 72 män i projektet. I början av projektet gjordes en kartläggning av deltagarna. Kartläggningen visade att deltagarna hade lite eller ingen yrkeserfarenhet. Det fanns också ett behov av att öka deltagarnas språkkunskaper i svenska.

Projektägarna fokuserade på aktiviteter som gynnade språkutvecklingen i grupp. Deltagarna arbetade med språkträning inriktad på bland annat yrkessvenska.

Varje kommun utvärderade sina egna jobbspår. 69 % av deltagarna började arbeta eller studera efter projektet. 63 % av kvinnorna och 75 % av männen började arbeta eller studera. 20 kvinnor och 6 män slutade på grund av olika anledningar, till exempel föräldraledighet. 44 kvinnor fick en anställning, en kvinna startade eget företag och elva kvinnor började studera. Många av kvinnorna började studera vårdutbildningar, till exempel vårdbiträdesutbildning. 48 män fick en anställning och sex män började studera.

Länk: Nej.

Kategori: Arbetsmarknadsrelaterade insatser