SPRÅKA

Aktör: Vännäs kommun 

Plats: Vännäs kommun 

Finansiering: Bidrag för flyktingguider och familjekontakter – Länsstyrelsens §37a-medel

Budget: 385 568 kronor 

Tidsperiod: 2019-01-07 till 2020-06-30 

Kontakt: Emma Frohm, emma.frohm@vannas.se 

Den kommunala öppna förskolan i Vännäs kommun uppmärksammade att utrikes födda föräldrar, framför allt kvinnor, inte besökte den öppna förskolan i samma utsträckning som andra kommuninvånare. Samtidigt identifierade kommunen att föräldralediga hade låg progression i sin språkinlärning. För att möta dessa utmaningar avsattes det veckovis ett specifikt tillfälle på öppna förskolan för utrikes födda föräldralediga för att kombinera verksamheten med språkträning. SPRÅKA:s huvudsyfte var att bryta isoleringen och skapa en trygg mötesplats för utrikes födda kvinnor som är föräldralediga, och samtidigt främja fortsatt
språkinlärning. Det fanns även en tanke om att ge samhällsinformation och fortsätta integrera kvinnorna i samhället under deras föräldraledighet. Hembesök användes för att söka upp deltagare och motivera dem till att komma till den öppna förskolan. Påminnelse-sms skickades ut inför varje träff, vilket gjorde att många deltog i SPRÅKA:s aktiviteter. 

En dag i veckan fanns en socialpedagog och en förskolelärare på plats på den öppna förskolan och tog emot utrikes födda kvinnor och deras barn. Språkträning kombinerades med andra aktiviteter såsom studiebesök och informationsträffar. Deltagarna fick även hjälp med jobbsökande aktiviteter såsom att skriva CV och personligt brev. Efter önskemål från deltagarna skapades det en grupp för yoga och styrketräning. 

Projektet hade ett utvecklat samarbete med barnmorska, BVC-sköterska, socionom med flera från familjecentralen. Detta underlättade för kvinnorna i målgruppen att ta kontakt med de olika professioner som finns kopplade till familjecentralen. De som ligger bakom projektet skriver att ”Det viktigaste resultatet har varit att deltagarna har fortsatt besöka SPRÅKA, blivit trygga med Familjecenter, med oss i personalen och varandra”. Flera av kvinnorna som deltagit har sagt att de har fått ökat självförtroende och vågat besöka den öppna förskolan även under tider då den varit öppen för alla. De har dessutom känt sig mindre ensamma och har knutit kontakter som fortsatt på deras fritid. Insatsen har till och med lett till arbete för en deltagare efter att projektledaren gett information om jobbsökande, samt stöttat i processen att skriva CV och personligt brev.

SPRÅKA fortsätter i kommunal regi efter att ha startat som projekt. Viktigt med relationsskapande och uppsökande insatser för att nå målgruppen. Att lägga mycket krut på information och att skapa en inkluderande anda där alla känner sig trygga lade en bra grund.
– Emma Frohm, projektledare SPRÅKA