Mammor emellan

Aktör: Växjö kommun 

Samverkanspart: ID – Institutet för lokal och regional demokrati, Arabys Aktiva Familjer, Växjöbostäder AB, Victoria Park och Hyresgästföreningen Region Sydost 

Plats: Växjö kommun, stadsdelen Araby 

Finansiering: Bidrag för flyktingguider och familjekontakter – Länsstyrelsens §37a-medel 

Budget: 423 706 kronor

Tidsperiod: 2020-11-01 till 2022-01-31 

Kontakt: Alexander Willstedt, alexander@idvxo.se 

Projektet Mammor emellan riktar sig mot kvinnor i stadsdelen Araby i Växjö. Det syftar till att stärka kunskapen om bland annat demokrati och det svenska samhället hos nyanlända kvinnor. I Mammor emellan rekryteras kvinnor med varierande bakgrund för att bli stadsdelsmammor. De är 20–50 år gamla och kommer från Afghanistan, Irak, Somalia, Sudan och Iran. Några av kvinnorna har utbildning upp till universitetsnivå från sina hemländer medan andra inte har någon utbildning alls. De blivande stadsdelsmammorna går inledningsvis en
utbildning på tre månader som utökar deras nätverk och ger större kunskap om bland annat demokrati, språkinlärning, jämställdhet, myndighetskontakt och hur det går till att söka utbildning/arbete och skaffa information från bostadsbolag. Innehållet är baserat på sådant som kvinnorna själva anser behövs bland
nyanlända och utrikes födda kvinnor. Utbildningen avslutas med att gruppen formellt diplomeras som projektets Stadsdelsmammor. Stadsdelsmammorna arbetar sedan uppsökande och rör sig i stadsdelen. De ger samhällsinformation, skapar nätverk, svarar på frågor, delegerar frågor till rätt instans samt bistår med
stöd och myndighetskontakter för boende i stadsdelen Araby. En ambition med projektet är att skapa en metod som kan användas även i andra stadsdelar och kommuner i Kronobergs län.

Araby i Växjö är ett område med socioekonomiska utmaningar. Genom att utbilda ett antal kvinnor från olika länder, som bor i området och talar språk som ofta talas där, hoppas projektet kunna bidra till att förbättra den socioekonomiska situationen för invånarna i Araby. Stadsdelsmammorna sprider samhällsinformation till andra kvinnor i området, men utgår också från de behov som finns hos målgruppen. Stadsdelsmammorna har på sig gröna scarfs och ambitionen är att göra dem till välkända personer i Araby. De ska vara redo att ge individanpassad hjälp genom att vara synliga vid olika sociala mötesplatser i området och genom informationsträffar som anordnas inom projektet. De ger stöd särskilt till föräldralediga kvinnor och kvinnor med små barn, men även till andra grupper i området som söker upp stadsdelsmammorna för råd och hjälp. Det går redan att se goda resultat av insatsen. Även stadsdelsmammorna själva är positiva till det de har åstadkommit.