Kvinnokraft Järva

Aktör: Stockholm stad 

Samverkanspart: Jobbtorg Kista, Jobbtorg Unga Kista och Studiefrämjandet 

Plats: Stockholm Stad, stadsdelarna: Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista 

Finansiering: Statsbidrag för att skapa beredskap och underlätta etableringen av nyanlända – Länsstyrelsens §37 medel 

Budget: 2 316 711 kronor 

Tidsperiod: 2020-01-20 till 2021-10-31 

Kontakt:
Spånga-Tensta, Anna Hansson, anna.k.hansson@stockholm.se  
Rinkeby-Kista, Elin Palmstierna, Elin.palmstierna@stockholm.se

Kvinnokraft Järva var en uppsökande och metodutvecklande insats för utrikes födda kvinnor i Järvaområdet i Stockholm stad. Fokus ligger på kvinnor med kort utbildning och liten arbetslivserfarenhet. 

Syftet med projektet var att ta fram och använda effektiva metoder för att stödja kvinnorna och motivera dem att påbörja sin väg mot jobb eller studier. De stödjande och motiverande aktiviteterna genomfördes i samverkan mellan Kvinnokraft Järva och andra aktörer i stadsdelen. Målet med projektets metoder var att stärka icke etablerade kvinnors delaktighet, egenmakt och möjligheter till utbildning. Förhoppningen var att de på så vis kunde närma sig ett framtida yrkesliv och ekonomisk självständighet. 

När deltagare från målgruppen fick vara med och planera insatserna blev hela målgruppen mer motiverad och kände sig tryggare. Kvinnokraft Järva planerade därför sina aktiviteter med stöd av en referensgrupp. Referensgruppen var med och diskuterade sina egna önskemål samt målgruppens behov och andra öppna frågeställningar. Planeringsträffarna skedde lokalt i Järva. Aktiviteterna som hade flest besökare utfördes i närheten av deltagarnas bostad eller skola. 

Trots att målgruppen är komplex och att covid-19 medförde restriktioner under projekttiden, lyckades de medverkande skapa aktiviteter och nå resultat. Genom att anställa stadsdelsmammor utökade de samhällsvägledningen och lotsverksamheten, det vill säga möjligheten för kvinnor ur målgruppen att ha någon som följer med, lotsar, dem till en myndighet eller annan samhällsaktör. De skapade studiecirklar och utvecklade ett lokalt mentorskapsprogram, liksom tog fram verktyg för föreningsmatchning.3 Allt detta stärkte kvinnornas delaktighet i samhället och öppnade nya vägar för dem. De ansvariga för projektet menar även att deltagarna har fått en bättre förståelse för hur samhället är organiserat, utökat sina nätverk och blivit mer etablerade som samhällsmedborgare. 

Projektet har avslutats men arbetet med att ta fram metoder och arbetssätt fortsätter vid sidan av. Så gör även arbetet med att implementera metoderna i medborgarkontorens ordinarie verksamhet. Det finns också en strävan efter att utveckla och stärka stadsdelsmammornas roll då de har haft stor betydelse för det uppsökande och lotsande arbetet. De utgör en viktig länk mellan invånarna, medborgarkontoret, och det lokala föreningslivet.

Det var svårt för mig när jag först kom till Sverige. Jag var ofta ledsen. Jag tänkte mycket på mina barn som är kvar i hemlandet och mina lärare oroade sig för mig. En dag knackade Kvinnokraft på min dörr. Det blev en vändning för mig. Verksamheten har hjälpt mig mycket och nu har jag jobb. När kvinnor hjälper kvinnor blir det bättre för alla. Kämpa på!
– Elsa, deltagare Kvinnokraft Järva