ESK – Etableringssamverkan Kronoberg och ESK2

Plats: Alvesta kommun, Lessebo kommun, Ljungby kommun, Markaryd kommun,Tingsryd kommun, Uppvidinge kommun, Växjö kommun och Älmhult kommun

Kontakt: Marcus Johansson, marcus.johansson3@vaxjo.se

Tidsperiod: 2017-04-10 till 2021-10-31

Finansiering: Europeiska socialfonden (ESF)

Budget: 39 000 000 kronor

Beskrivning:

Etableringssamverkan Kronoberg syftar till att öka andelen nyanlända som går vidare till arbete eller studier efter etableringsperioden. Förutom att hjälpa deltagare att ta steg mot arbete och studier ska projektet utveckla metoder och samverkansformer som långsiktigt kan stärka nyanländas möjligheter till egen försörjning.

Totalt deltar 543 personer i insatsen, varav 336 kvinnor (62 % kvinnor). Deltagarna kommer från bland annat Syrien, Irak, Afghanistan och Somalia. Majoriteten av deltagarna pratar arabiska. En stor andel av kvinnorna har kort utbildning och lite eller ingen arbetslivserfarenhet utanför hemmet. Deltagarna har varit i Sverige upp till tre år efter beslut om uppehållstillstånd. Tidigare erfarenheter visade att det fanns ett stort behov av tidiga insatser under perioden efter beslut om uppehållstillstånd, speciellt bland kvinnor.

I projektet arbetar man med nya arbetssätt som bland annat består av att koordinera olika sorters insatser från olika aktörer för att stötta deltagaren på vägen mot egen försörjning. Projektet dokumenterar individens utbildning, arbetserfarenhet, hinder och möjligheter. Med hjälp av denna kartläggning kan den coachande koordinatorn föreslå lämpliga insatser, till exempel att stärka språket, förbättra hälsa eller öka kunskapen om och förståelsen för det svenska samhället. Genom att arbeta brett kan individerna lotsas vidare till rätt insatser.

I projektet har insatser där sfi kombineras med språkpraktik varit framgångsrika. Ett annat exempel på ett framgångsrikt delprojekt är en insats som handlade om att väcka kvinnors intresse för arbete inom industrin. I insatsen startades ett tio veckor långt program på Monticos industriutbildning i Växjö. I dagsläget deltar 13 kvinnor som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Projektet är i slutfasen och resultaten ser goda ut, speciellt bland kvinnorna. De får anställning i högre grad än män jämfört med rikssnittet. I projektet har man inte listat ut varför än.

Målet att 60 % av deltagarna ska vara kvinnor har nåtts då 62 % av deltagarna är kvinnor. Arbetssättet med en koordinatorroll har implementerats i de flesta kommuner i länet. Koordinatorsrollen har även spridit sig till andra kommuner, bland annat Stockholms stad genom ESF-projektet Hållbar Etablering.

I projektet planerar man att göra en fördjupad uppföljning kring vilken sysselsättning som tidigare deltagare har sex månader efter deras deltagande i projektet.

Länk: Nej.

Kategori: Arbetsmarknadsrelaterade insatser