FRAMSAM

Aktör: Älmhults kommun 

Samverkanspart: Ljungby kommun, Markaryds kommun, Sunnerbo samordningsförbund 

Plats: Ljungby kommun, Markaryd kommun, Älmhults kommun 

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2021-12-31 

Finansiering: Samordningsförbundet Sunnerbo, Ljungby kommun, Markaryd kommun 

Budget: 3 033 860 kronor

Kontakt: 

Sofia Ripe, sofia.ripe@almhult.se

Semra Todorovac, semra.todorovac@markaryd.se

Zsuzsanna Orosz, susanna.orosz@ljungby.se 

Länk: FramSam (sunnerbosf.se)

FRAMSAM var en språkstärkande insats som genomfördes för utrikes födda kvinnor och män i kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. FRAMSAM utgjorde en egen, mindre sfi-klass i respektive kommun. Klasserna bestod av elever på olika sfi-nivåer (A, B, C och D). Insatserna innefattade sfi, arbetsplatsförlagt lärande i form av praktik och språkpromenader samt att deltagarna fick lära sig simma och cykla. Detta var den gemensamma basen i de tre kommunerna, men insatsen byggdes på och utvecklades på olika sätt beroende på deltagarnas behov och lokala förutsättningar. Markaryd satsade mer på hälsofrämjande insatser samt besök av polis och barnmorska, medan Ljungby och Älmhult hade mer praktik. Deltagarna i FRAMSAM fick individuellt anpassade program utifrån de behov som fanns på den praktikplats individen tilldelades. En lärare från varje kommun gick ihop och bildade en metodgrupp för att utveckla metoderna inom sfi. Gruppen letade även upp praktikplatser och fungerade som kontakt mellan deltagarna, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. 

Syftet med FRAMSAM var att förbereda och utrusta för framtida egenförsörjning. Målsättningen var att deltagarna skulle stegförflyttas närmare arbetsmarknaden. Totalt deltog 70 personer i insatsen i de tre kommunerna, varav hälften var kvinnor. De som deltog hade varit i Sverige 1–6 år och kom från Afghanistan, Eritrea, Syrien och Somalia. Deltagarna hade en svag anknytning till arbetsmarknaden eller hade aldrig haft ett jobb utanför hemmet. Mot den bakgrunden valdes de ut till insatsen av sfi. Metodgruppen gjorde en kartläggning av deltagarnas litteracitet samt skol- och arbetslivserfarenhet. Vid behov användes tolk. 

Projektet resulterade i att 39 procent av deltagarna fick någon form av anställning under 2021. Bland annat fick de timanställningar och extratjänster. Vid halvårsskiftet 2021 hade 22 procent gjort stegförflyttningar inom sfi. Tack vare FRAMSAM behövde deltagarna inte stanna hemma från sfi under pandemin. 

FRAMSAM är en bra tillgång – en balansgång som behövs
– en socialsekreterare i en av de samverkande kommunerna