Min Framtid

Aktör: Vårgårda kommun 

Samverkanspart: Arbetsförmedlingen och ABF Sjuhärad 

Plats: Vårgårda kommun 

Tidsperiod: Grupp 1: 2018-09-17 till 2019-02-08, grupp 2: 2019-02-07 till 2019-06-26 

Finansiering: Arbetsförmedlingen (900 000 kronor) och Vårgårda kommun. 

Budget: 1 200 000 kronor 

Kontakt: Matilda Maroti, matilda.maroti@vargarda.se 

Projektet Min Framtid riktade sig till kvinnor med annat modersmål än svenska och med liten förankring i arbetsmarknaden, eller ingen förankring alls. Deltagarna hade avbrutna sfi-studier bakom sig och valdes ut tillsammans med sfi-lärare. Syftet med insatsen var att ge deltagarna motivation att söka sig till utbildningar och praktikplatser, men också att stimulera dem till att göra icke traditionella yrkesval. Det sistnämnda skedde genom att de som arbetade med
projektet berättade om alternativa utbildningsvägar och yrken med personalbrist. 

Deltagarna fick läsa tre schemalagda ämnen som var tänkta att ge dem ökad egenmakt: arbetsmarknad, samhällskunskap och digitala verktyg. Dessa ämnen kompletterades med motiverande, kreativa och hälsofrämjande insatser. 

Flera av kvinnorna hade aldrig arbetat. Därför lades stor vikt vid att låta dem fundera ut och sätta ord på sina egna styrkor och på vad de själva ville uppnå. Metoder som supported employment och motiverande samtal hjälpte flera av kvinnorna ut i arbete eller praktik. Projektets utformning med en liten grupp under en lång, intensiv period gav deltagarna en känsla av tillhörighet. De kunde lyfta fram varandras styrkor och på sätt bli draghjälp åt varandra. 

De kreativa aktiviteterna var viktiga dels för att öka sammanhållningen i gruppen, dels för att stimulera språkutveckling och hälsa. Hälsa präglade projektet på flera sätt då samtliga deltagare gick en simkurs och en cykelskola. De flesta av deltagarna tog sig an Västra Götalandsregionens utbildning ”Hälsa i Sverige”. Projektet innehöll även fysiska aktiviteter som promenader eller träning på gym. Vid projektets slut skulle varje deltagare ha en handlingsplan med de steg som deltagaren behövde ta för att påbörja sin process mot arbete eller utbildning.

Min Framtid pågick under 2018 och 2019 med två grupper och totalt 19 deltagare på heltid i fem månader. Efter första omgången gick merparten ut i arbete eller studier. Bland annat anställde studieförbundet ABF Sjuhärad kvinnor från projektet för en nystartad uppsökande verksamhet. Andra deltagare fick anställning inom förskolan, hos lokalvårdsföretag och i butik. Efter andra omgången av projektet hade närmare hälften av deltagarna erhållit arbete – både heltidsanställningar och timanställningar. Resterande var på väg ut i praktik. De flesta praktikplatserna var kombinerade med sfi-studier.