Samhällsorientering för nyanlända

Varje kommun ska se till att nyanlända invandrare erbjuds samhällsorientering enligt lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Länsstyrelsen ansvarar för att följa upp samhällsorienteringen. Vi deltar även i det fortlöpande arbetet med att utveckla samhällsorienteringen som har till syfte att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog och diskussionsforum anpassat efter den nyanländes egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges på den nyanländes modersmål.

Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om:

 • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt,
 • hur samhället är organiserat,
 • praktiskt vardagsliv.

Innehåll

Tyngdpunkten ska ligga på den praktiska aspekten av att leva i Sverige. Det exakta innehållet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del ska anpassas efter deltagarna och de lokala förutsättningarna.

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverig

Genomförande

 • Samhällsorienteringen ska omfatta minst 100 timmar.
 • Den ska om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar väl, men kan i vissa delar ges på svenska eller svenska med tolk.
 • Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och den ska normalt vara avslutad ett år efter det att den påbörjats. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i arbetslivet.
 • Kommunen ska ha en plan för samhällsorienteringen. I planen ska samhällsorienteringens innehåll och omfattning anges. Planen ska revideras när det behövs. Hänsyn ska då tas till nya förutsättningar och hur genomförandet fungerat.
 • Samhällsorienteringen ska präglas av dialog, diskussion och reflektion och främja deltagarnas förståelse av det svenska samhället.