Etablering kvinna

Aktör: Samordningsförbundet södra Norrbotten och Piteå Kommun 

Samverkanspart: Piteå kommun och Arbetsförmedlingen 

Plats: Piteå kommun Tidsperiod: 2020-01-02 till 2022-06-30 

Finansiering: Samordningsförbundet södra Norrbotten 

Budget: 2 500 000 kronor 

Kontakt: Henrik Brundin, henrik.brundin@pitea.se 

Länk: Etablering kvinna | Samordningsförbundet (samordningnorrbotten.se) 

Projektet Etablering kvinna är ett samarbete mellan samordningsförbundet, Piteå
kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med projektet är att stärka nyanlända
kvinnors kompetens så att de kan tillgodogöra sig sfi och vidare studier hos olika
utbildningsaktörer. Målgruppen är kvinnor utan tidigare skolgång eller med
mycket kort skolgång. Alla deltagare är analfabeter utom en. Kvinnorna i
målgruppen befinner sig ofta i en komplex situation med hälsoproblem, en
upplevelse av kulturkrock i mötet med nya normer och värderingar samt just
analfabetism. 

Varje deltagare i projektet får en individuell utvecklingsplan som baseras på de
kunskaper och erfarenheter deltagaren redan besitter. Det kan handla om
kunskaper om och erfarenheter av till exempel matlagning, hemkunskap,
jordbruk/trädgård, vård av äldre anhöriga, omhändertagande av barn eller olika
former av hantverk. 

Eftersom målgruppen är komplex strävar de som arbetar med projektet efter att ta
fram metoder ur ett helhetsperspektiv. Metoderna ska senare användas i fler
verksamheter. Ett mål är att skapa flexibla modeller för lärande i olika former och
arbetssätt som ökar anställningsbarheten. Efter att metoderna har använts i en
insats ska deltagarna på egen hand kunna ta bussen, kunna klockan, handla mat,
förstå siffror, hantera myndighetskontakter, utveckla sin talade svenska samt
utveckla den kunskap de redan besitter. Sammantaget förväntas detta leda till att
självförtroendet ökar hos kvinnorna och att de kan hantera det nya sammanhanget
i Sverige på ett självständigt sätt.

Projektet har haft 16 deltagare hittills. Fyra har gått vidare till studier, en till
praktik och en till extratjänst övriga är kvar i projektet.