Nyheter

Kan drama som metod leda till jobb?

Projektet DAGS – Digital arbetsmarknadsvägledning genom språk ville utvärdera metoder och material som vände sig till utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden. Genom inspirationsfilmer med

Så gick arbetet med integration under 2022

Länsstyrelserna driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga

Projekt DAGS – lära tillsammans

Projekt DAGS (digital arbetsmarknadsvägledning genom språk) är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Strängnäs kommun. Inom ramen för projektet har det producerats kunskapsunderlag och ett antal digitala produkter (filmer) med fokusområden inom utbildning och arbetsmarknad.

Så gick arbetet med integration under 2021

Länsstyrelserna driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, organisationer och företag. Varje år lämnar länsstyrelserna resultatredovisningar till Arbetsmarknadsdepartementet.

Exempelsamling för inspiration

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2021 ett uppdrag att samla in och sprida goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes födda