KIIS, Kvinna in i Sverige

Plats: ​Fagersta, Köping, Norberg, Sala och Skinnskattebergs kommuner i Västmanlands län

Kontakt: ​Ulrica Lindelöf, ulrica.lindelof@lansstyrelsen.se          

Tidsperiod: 2019-01-15 till 2021-11-30

Finansiering: Länsstyrelsen, Fagersta, Köping, Norberg, Sala och Skinnskattebergs kommuner samt Europeiska socialfonden (ESF)

Budget: 30 000 000 kronor

Beskrivning:

Projektet Kvinna in i Sverige syftade till att förbättra förutsättningarna för utrikesfödda kvinnor att komma i självförsörjning, genom att närma sig studier eller arbete. Projektet syftade också till att utveckla arbetssätt och metoder som kan implementeras och användas efter projektets slut. Målen var att öka självförsörjningsgraden och självförtroendet hos deltagarna samt öka kunskapen om det svenska samhället och språket. De horisontella perspektiven om jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling genomsyrade projektet. Gemensamt för kvinnorna som deltog i Kvinna in i Sverige har varit att deras svenskkunskaper inte varit tillräckliga för arbete och att de genomgått SFI utan att lära sig det svenska språket på en tillfredsställande nivå.

Insatserna i projektet har genomförts på två nivåer och har resulterat i att målgruppen utrikesfödda kvinnor givits bättre förutsättningar att komma i självförsörjning. Projektet genomförde insatser direkt med målgruppen så som arbetsmarknadsrelaterade, studierelaterade och hälsorelaterade aktiviteter. Kvinna in i Sverige genomförde även insatser på organisationsnivå som syftade till att skapa erfarenhetsutbyte och samverkan mellan och inom kommuner. Projektet har arbetat med trygga rum för kvinnor för att ge dem möjlighet till egenmakt och att bryta eventuell ofrivillig isolering. Uppföljning har skett genom regelbundna månadsrapporter från respektive kommun samt genom en större utvärdering av företaget Ramboll.

Länk: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/storymaps/stories/99cc7ec8b81946e18e2577941ff2bc8c

Kategori: Vägledande insatser