Föräldrasvenska

Plats: Kronobergs län: ​Öppna förskolan Nallen, Araby familjecentral, Växjö

Kontakt: ​Therese Jaramillo, therese.jaramillo@vaxjo.se

Tidsperiod: 2019-09-01 och pågående

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen (§ 37 a)

Budget: 1 177 200 kronor

Beskrivning:

Syftet med projektet Föräldrasvenska är att genom öppna förskolan och riktad språkundervisning stödja språkinlärning för nyanlända föräldrar samt att skapa nätverk och underlätta etablering i samhället. Insatsen är främst riktad till kvinnor men även till föräldralediga män. Språkinsatser, nätverksbyggande och aktiviteter där föräldralediga kan delta med sina barn är viktiga insatser för att möjliggöra ökad delaktighet i samhället.

Behovet att lära sig mer svenska och öka sina kunskaper om det svenska samhället har sedan tidigare identifierats i mötet med de nyblivna mammor och personalen på familjecentralen. Projektet har byggt vidare på den redan goda relationen som funnits mellan personalen och de blivande eller nyblivna föräldrarna. Genom att insatsen bedrivs på familjecentralen ges närhet till olika professioner som kan möta de behov som uppkommer hos deltagarna under insatsen samt förmedla kontakter till andra aktörer inklusive civilsamhället. Det långsiktiga målet är att stärka de deltagande föräldrarna och motivera dem till fortsatt vuxenutbildning.

Ett 30-tal föräldralediga kvinnor har genomgått undervisning under den tid som projektet har varit i gång. I projektet ges undervisning i svenska av SFI-lärare i öppna förskolans lokaler. Parallellt erbjuds barnomsorg med stöd av en barnskötare i klassrummet. Detta sätt har inte tillämpats tidigare i kommunens regi utan projektet är en pionjär.

Projektet har som mål att minst 50 personer ska medverka i Föräldrasvenska. Av dessa är målsättningen att minst 60 procent ska gå vidare till andra studier inom vuxenutbildningen. Det har visat sig lätt att rekrytera deltagare till insatsen och efterfrågan på deltagarplatser har varit stor, vilket projektet anser till stor del beror på att man förlagt projektet till familjecentralen och öppna förskolan.

Länk: Nej.

Kategori: Språkfrämjande insatser