Uppföljning och enkäter

Varje höst skickar länsstyrelsen ut två nationella
webbenkäter till landets samtliga kommuner utifrån vårt integrationsuppdrag.

Lägesbild

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende länsstyrelserna ska länsstyrelsen sammanställa lägesbilder om mottagandet av nyanlända och asylsökande i respektive läns kommuner avseende till exempel boende och verksamheter inom socialtjänst, skola och utbildning. Länsstyrelsen ska lämna en redovisning till regeringen.

Uppföljning av samhällsorienteringen

Varje kommun ska enligt Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare erbjuda mottagna nyanlända samhällsorientering. Enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska länsstyrelserna följa upp verksamheten. Varje kommun ska lämna länsstyrelsen de uppgifter som behövs för detta. Länsstyrelserna ska varje år lämna en gemensam redovisning om samhällsorienteringen till regeringen. 

Vad frågas det om i samhällsorienteringsenkäten?

 • Hur samhällsorienteringen organiseras
 • Vilken nämnd som är ansvarig för samhällsorienteringen
 • Hur samhällsorienteringen förmedlas (modersmål, lätt svenska, svenska med tolk, annat)
 • Hur samhällsorienteringen erbjuds (ordinarie, intensivkurs, annan form)
 • Lärmijö. Om samhällsorienteringen hålls i klassrum och/eller fjärrundervisning.
 • Hur många som totalt påbörjade samhällsorientering för första gången under perioden 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2022
 • Om kommunen erbjuder samhällsorientering till personer tillhörande den utvidgade målgruppen
 • Om kommunen erbjuder samhällsorientering till andra personer som inte tillhör målgruppen för samhällsorienteringen enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända ( till exempel ensamkommande barn, asylsökande, nyanlända 65+ och personer som omfattas av massflyktsdirektivet)
 • Genomsnittlig längd på väntetid till start av samhällsorientering för kvinnor respektive män
 • Orsak till väntetider (där så är fallet) för kvinnor respektive män
 • Hur kommunen arbetar för att motverka väntetiderna till samhällsorienteringen Kommentera också skillnader i orsaker till väntetider mellan kvinnor och män (där sådana finns)
 • Procent av deltagarna som slutför påbörjad samhällsorientering inom ett år från anmälan
 • Orsaker till att kvinnliga respektive manliga deltagare avbryter påbörjad samhällsorientering (där så är fallet)
 • Hur kommunen arbetar för att främja jämställda villkor för kvinnor och män när det gäller väntetider och orsaker till avbrott
 • År som kommunen fastställde plan för samhällsorientering
 • Om kommunen har eller planerar att införa kunskapstest i samhällsorientering för nyanlända
 • Om kommunen genomför uppföljning gällande organisering och deltagares synpunkter
 • Vilka förutsättningar som kommunen har tagit hänsyn till för att öka tillgängligheten vid genomförandet av samhällsorienteringen.
 • Om kommunen under året haft minst en deltagare med funktionsnedsättning som har haft behov av anpassning av samhällsorienteringen
 • Om kommunen under året har haft någon eller några deltagare med funktionsnedsättning som samhällsorienteringen inte kunnat anpassas för
 • Skälet till att kommunen inte har anpassat samhällsorienteringen för en deltagare med funktionsnedsättning (där så är fallet)
 • Hur möjligheterna ser ut att rekrytera samhällskommunikatörer på modersmål ut för kommunen eller den aktör som erbjuder samhällsorientering
 • Om kommunen har specifika kriterier vid rekrytering av samhällskommunikatörer
 • Om samhällskommunikatörernas totala tjänstgöringsgrad förändrats under perioden 1 oktober 2021–30 september 2022
 • Om samhällskommunikatörerna erbjuds kompetenshöjande insatser
 • Vem som genomför de kompetenshöjande insatserna
 • Behov av ytterligare kompetenshöjande insatser för samhällskommunikatörerna
 • Hur samhällsorienteringen går att kombinera med sfi, andra etableringsinsatser, förvärvsarbete och föräldraledighet
 • Förbättringsbehov i den lokala eller regionala samverkan
 • Behov av nationell samverkan inom olika områden (utbildning, statistikverktyg, samhällskommunikatörer som behärskar de mindre vanliga språken, nationell plattform etcetera)

 

 • Kännedom om textmaterialet ”Om Sverige”
 • Om och hur textmaterialet ”Om Sverige” i samhällsorienteringen används
 • Kännedom om textmaterialet ”Om Sverige”
 • Om och hur det tillhörande metodstödet i samhällsorienteringen används
 • Vad som fungerar bra eller mindre bra med textmaterialet ”Om Sverige” och det tillhörande metodstödet

Varför skickas enkäterna ut samtidigt?

Att länsstyrelsens två årliga nationella enkäter alltid skickas ut samtidigt under oktober månad beror på årshjulet som styr vår verksamhet som är kopplad till den statliga budgetprocessen. Länsstyrelsens redovisningar inom integrationsuppdraget skickas till regeringen i februari. Återrapporteringarna ska beskriva hur organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn fungerar i kommunerna. Redovisningarna till regeringen ska innehålla information på årlig basis.

Samråd med Sveriges kommuner och regioner

Inför utskick av lägesbild och uppföljning av samhällsorienteringen har samråd genomförts med Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med förordningen om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.