Uppföljning och enkäter

Varje höst skickar länsstyrelsen ut två nationella
webbenkäter till landets samtliga kommuner utifrån vårt integrationsuppdrag.

Lägesbild

Enligt regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende länsstyrelserna ska länsstyrelsen sammanställa lägesbilder om mottagandet av nyanlända och asylsökande i respektive läns kommuner avseende till exempel boende och verksamheter inom socialtjänst, skola och utbildning. Länsstyrelsen ska lämna en redovisning till regeringen.

Uppföljning av samhällsorienteringen

Varje kommun ska enligt Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare erbjuda mottagna nyanlända samhällsorientering. Enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare ska länsstyrelserna följa upp verksamheten. Varje kommun ska lämna länsstyrelsen de uppgifter som behövs för detta. Länsstyrelserna ska varje år lämna en gemensam redovisning om samhällsorienteringen till regeringen. 

Vad frågas det om i samhällsorienteringsenkäten?

 • Hur samhällsorienteringen organiseras
 • Vilken nämnd som är ansvarig för samhällsorienteringen
 • Hur samhällsorienteringen förmedlas (modersmål, lätt svenska, svenska med tolk, annat)
 • På vilka sätt samhällsorientering erbjuds (dag-kvällstid, helg; fjärrundervisning, kombination klassrums- och fjärrundervisning)
 • Hur många som totalt påbörjade samhällsorientering för första gången under perioden 1 oktober 2022 till och med den 30 september 2023
 • Om kommunen har kunskap om hur många nyanlända som bor i kommunen som tillhör den utvidgade målgruppen
 • Om kommunen har kunskap om många som tillhör den utvidgade målgruppen påbörjade samhällsorientering för första gången under perioden 1 oktober 2022 till och med den 30 september 2023
 • Hur kommunen arbetar med att informera personer som tillhör den utvidgade målgruppen om att de har rätt till samhällsorientering
 • Om kommunen erbjuder samhällsorientering till andra personer som inte tillhör målgruppen för samhällsorienteringen enligt förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända (till exempel ensamkommande barn, asylsökande, nyanlända 65+ och personer som omfattas av massflyktsdirektivet)
 • Genomsnittlig längd på väntetid till start av samhällsorientering för kvinnor respektive män
 • Orsak till väntetider (där så är fallet) för kvinnor respektive män

År som kommunen fastställde plan för samhällsorientering

Om kommunen har eller planerar att införa kunskapstest i samhällsorientering för nyanlända

Om kommunen genomför uppföljning gällande organisering och deltagares synpunkter

Vilka förutsättningar som kommunen har tagit hänsyn till för att öka tillgängligheten vid genomförandet av samhällsorienteringen.

Om kommunen under året haft minst en deltagare med funktionsnedsättning som har haft behov av anpassning av samhällsorienteringen

Om kommunen under året har haft någon eller några deltagare med funktionsnedsättning som samhällsorienteringen inte kunnat anpassas för

Hur många samhällskommunikatörer som har varit anställda (timanställda eller tillsvidareanställda) under perioden 1 oktober 2022–30 september 2023

Hur möjligheterna ser ut att rekrytera samhällskommunikatörer på modersmål ut för kommunen eller den aktör som erbjuder samhällsorientering

Om kommunen har specifika kriterier vid rekrytering av samhällskommunikatörer

Om samhällskommunikatörernas totala tjänstgöringsgrad förändrats under perioden 1 oktober 2022–30 september 2023

Om samhällskommunikatörerna erbjuds kompetenshöjande insatser

Vem genomför de kompetenshöjande insatserna

Behov av ytterligare kompetenshöjande insatser för samhällskommunikatörerna

Hur samhällsorienteringen går att kombinera med sfi, andra etableringsinsatser, förvärvsarbete och föräldraledighet

Utvecklingsområden i den lokala eller regionala samverkan

Behov av nationell samverkan inom olika områden (utbildning, statistikverktyg, samhällskommunikatörer som behärskar de mindre vanliga språken, nationell plattform etcetera)

Kännedom om textmaterialet ”Om Sverige”

Om och hur textmaterialet ”Om Sverige” i samhällsorienteringen används

Kännedom om textmaterialet ”Om Sverige”

Om och hur det tillhörande metodstödet i samhällsorienteringen används

Övriga kommentarer om Informationsverige.se, materialet Om Sverige och metodstödet

Varför skickas enkäterna ut samtidigt?

Att länsstyrelsens två årliga nationella enkäter alltid skickas ut samtidigt under oktober månad beror på årshjulet som styr vår verksamhet som är kopplad till den statliga budgetprocessen. Länsstyrelsens redovisningar inom integrationsuppdraget skickas till regeringen i februari. Återrapporteringarna ska beskriva hur organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn fungerar i kommunerna. Redovisningarna till regeringen ska innehålla information på årlig basis.

Samråd med Sveriges kommuner och regioner

Inför utskick av lägesbild och uppföljning av samhällsorienteringen har samråd genomförts med Sveriges Kommuner och Regioner i enlighet med förordningen om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och näringsidkare, SFS 1982:668.