​Kompletterande svenskakurs/Språkcoachning

Plats: Nybro kommun

Kontakt: ​Patrik Åberg, patrik.aberg@nybro.se

Tidsperiod: 2020-01-01 – pågående

Finansiering: Befintliga strukturer och anställda funktioner på anställningsstöd

Budget: En heltidstjänst som finansieras genom befintliga stukturer och lönestöd.

Beskrivning:

Syftet med Kompletterande svenskakurs/språkcoachning är att erbjuda elever på sfi ett stöd anpassat efter deras situation. Det långsiktiga syftet är fler personer ska bli självförsörjande och stärka sin egenmakt.

Målet med insatsen är att deltagarna på sikt ska delta i ordinarie insatser och utbildning i kommunen. Förhoppningen är också att deltagarnas självförtroende stärks. Ett annat mål är att både deltagare och utförare hittar nya kontakter, nätverk och referenser.

I dagsläget har elva personer deltagit i insatsen, varav två män. Deltagarna har varit i Sverige mellan 1–7 år och kommer från Syrien och andra arabisktalande länder. I något enstaka fall har deltagare annat modersmål än arabiska. Deltagarna har gått i skolan upp till nio år.

Insatsen bygger på underlag från Arbetsförmedlingen, sfi, socialtjänsten och kommunens arbetsmarknadsenhet. Kommunen har identifierat behov som uppstått under sfi där elever hade fallit mellan stolarna och inte haft möjlighet att kunna tillgodogöra sig ordinarie undervisning av olika anledningar. Kommunen har också identifierat ett behov av att komplettera den ordinarie undervisningen med andra stärkande aktiviteter.

Kommunen har valt att rekrytera personer med pedagogisk bakgrund som kan elevernas modersmål och därmed kan undervisa och stötta eleverna på två språk. I mötet mellan pedagogen och deltagaren är tanken också att ge utrymme för sociala frågor.

Insatsen har följts upp löpande genom dialog mellan sfi, socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten i kommunen. Kommunen har hittills sett positiva resultat. Till exempel kunde sfi-verksamheten bekräfta en språkutveckling hos deltagarna.

Länk: Nej.

Kategori: Språkfrämjande insatser