Etableringslyftet

Plats: ​Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun och Sigtuna kommun

Kontakt: ​Annika Nordgren annika.nordgren@sollentuna.se

Tidsperiod: 2018-09-03 till 2022-12-31

Finansiering: Europeiska socialfonden, Arbetsförmedlingen, Sollentuna kommun, Sigtuna kommun, Upplands Väsby kommun

Budget: 40 000 000 kronor

Samarbetspartner: ​Socialtjänst, Studie- och yrkesvägledare, AF, arbetsgivare (privata och offentliga), SFI. 

Beskrivning:

Etableringslyftet arbetar med språkstödjare och jobbcoacher som talar deltagarnas modersmål. Kartläggning av alla deltagare görs av coacher och språkstödjare som har kännedom om språken och kulturen från de länder som kvinnorna kommer ifrån. Kartläggningsprocessen pågår hela tiden deltagarna är inskrivna i projektet och har ett holistiskt perspektiv. En grundlig kartläggning har varit helt avgörande för de goda resultaten som projektet uppvisat. Förutom kartläggningen får deltagarna genomgå en arbetsmarknadsintroduktionsvecka där sociala koder, kulturella skillnader, rättigheter och skyldigheter, arbetsmoral och jämställdhet tas upp i olika workshops. Deltagarna matchas därefter ut mot praktik, arbete eller studier. Innan deltagaren påbörjar praktik eller arbete ges en enklare yrkesintroduktion av språkstödjaren som också är med ute på arbetsplatsen och följer upp. Språkstödjaren fungerar som en brygga mellan deltagare och arbetsgivare. Under första projektperioden genomgick närmare 200 kvinnor insatsen.

Målen med projektet är att:

• individen utvecklar sitt sociala nätverk
• individen får ökad empowerment
• individen får ökad jämställdhet
• individen får ökad tillgänglighet
• individen får ökad icke-diskriminering

Målsättningen på individnivå är att 50 % börjar arbeta eller börjar med reguljära studier. Utfallet hittills har varit att 71 % av kvinnorna har fått ett arbete eller påbörjat CSN-studier. Kvinnor som aldrig trott sig ha några möjligheter till ett arbete på den svenska arbetsmarknaden har med projektets stöd fått arbete eller börjat studera, trots att vissa aldrig gått i skolan tidigare. Projektet är omtalat bland nyanlända och många kvinnor söker själva upp projektet och önskar delta vilket är ett bevis på att projektet gör skillnad.

Länk: www.etableringslyftet.se

Kategori: Vägledande insatser