Trappa upp

Plats: Jönköping. 
(Projektet bedrevs nationellt av 5 regionala Coompanionkontor parallelt. Coompanion Jönköpings län var ett utav dessa delprojekt med egen budget med mera) 

Kontakt: Rebecka Hoxha Frohm, rebecka.hoxhafrohm@coompanion.se 

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-02-26

Finansiering: Tillväxtverket och Jönköpings kommun

Budget: 1 983 074 kronor

Samarbetspartner: Yalla Trappan, Malmö, Coompanion Sverige, Lokala aktörer från olika sektorer

Beskrivning:

Trappa Upp var ett samverkansprojekt mellan Coompanion Sverige, Yalla Trappan i Malmö och Arbetsförmedlingen. Yalla Trappans koncept och metoder bygger på ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som startade i Malmö 2010. Målsättningen är att skapa arbetstillfällen för utlandsfödda kvinnor med liten eller ingen arbetslivserfarenhet och att bidra till ökad självkänsla och självständighet. Yalla Trappans goda resultat har resulterat i etablering av fyra nya kooperativa företag, varav ett är Yalla Jönköping.

Målet med Trappa upp var att samtliga deltagare skulle höja sin kompetens inom ett yrkesområde och genomgå utbildningsmoment och arbetsförberedande insatser utifrån de individuella handlingsplanerna som upprättas samt att ett nationellt nätverk med aktörer från befintliga Yalla Trappor, och aktörer som har intresse av att etablera Yalla Trappor, skulle bildas. Detta nätverk skulle bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagare och anställda utifrån Yalla Trappans koncept. Det tredje målet var att skapa en samverkansgrupp på lokal regional nivå mellan Coompanion, Yalla Trappan, det regionala näringslivet och det offentliga för att öka möjligheterna till sysselsättning och företagande för målgruppen.

Samtliga deltagare i projektet hade låg utbildningsbakgrund och saknade arbetslivserfarenhet utanför hemmet. Majoriteten av deltagarna kom från Afghanistan, Syrien, Etiopien och Somalia. Inför varje uppstart av en ny grupp genomfördes individuella intervjuer med samtliga deltagare – kartläggning om erfarenheter, drömmar och mål. Dessa följdes upp med individuella uppföljningssamtal och avslutningssamtal när det var dags för en deltagare att lämna projektet. Kartläggningen användes för att ”ta pulsen” på deltagarna och känna in behoven från deltagarna så att projektet kunde anpassa innehållet i verksamheten efter varje individ.

I Jönköping har 41 kvinnor tagit del av projektets utbildningsinsatser. Av dessa har tre kvinnor fått anställning i det nystartade kooperativa företaget, sex kvinnor har fått en anställning på annan organisation under eller direkt efter deltagande i projektet, fem kvinnor har fått arbetsträningsplatser och fyra kvinnor har fortsatt med vidare studier. Samtliga deltagare uppvisade en positiv personlig utveckling och upplevde meningsfullhet och trivsel i projektet. Delaktighet och sammanhållning utvecklades successivt och många av deltagarna upplevde att de fann en samhörighet och stark gemenskap i det systerskap som skapades i och med projektet.

Länk: https://coompanion.se/jonkopings-lan/projekt-i-jonkopings-lan/trappa-upp-jonkoping/

Kategori: Arbetsmarknadsrelaterade insatser