Stadsdelsmammor

Plats: Stockholms stad

Kontakt:

Isabella Diaz, isabella.diaz@stockholm.se

Ann-Kristin Rydén, ann-kristin.ryden@stockholm.se 

Tidsperiod: 2017 – pågående

Finansiering: Egen finansiering

Budget: 100 000 kronor (del av ordinarie verksamhet)

Beskrivning:

Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms Stad fick 2017 ett budgetuppdrag att undersöka hur kommunen skulle kunna nå utrikesfödda kvinnor, som det offentliga hade svårt att etablera en kontakt med. Syftet var att identifiera målgruppen samt att diskutera bland annat behov, orsak, insatser och samverkan. Resultatet visade på ett behov av att hitta en ny metod som möjliggör att fler utlandsfödda kvinnor blir inkluderade i vårt samhälle. Ur detta uppdrag föddes projektet Stadsdelsmammorna.

Syftet med stadsdelsmammorna var att hjälpa kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden att etablera sig, att möjliggöra för fler kvinnor att röra sig i det offentliga rummet och att fler barn skulle skrivas in på förskolan. För projektet anställdes 40 kvinnor och dessa fick titeln stadsdelsmamma. Inom uppdraget nådde Stadsdelsmammorna totalt 6 000 utrikesfödda kvinnor under 2020.

Målet kring fler inskrivna barn i de stadsdelar projektet har berört har uppnåtts. Projektet har också sett goda resultat för de kvinnor som anställts som stadsdelsmammor. Av de 41 kvinnor som varit stadsdelsmammor sedan starten 2017 har 26 stadsdelskvinnor har avslutat sin anställning och bland annat gått vidare till annan anställning och studier. Stadsdelsmammorna talar olika språk och har alla egna erfarenheter av att vara ny i Sverige. De sprider information om hur samhället fungerar, stöttar kvinnorna i praktiska frågor och hjälper till att arrangera sociala aktiviteter i området. De kan även hjälpa kvinnorna med att ta kontakt med myndigheter och hitta nästa steg mot arbete eller utbildning. Stadsdelsmammorna anställs på ett BEA- avtal under ett år som en arbetsmarknadsinsats.

Länk: https://socialtstod.stockholm/nyanlanda/vagen-in-i-samhallet/stadsdelsmammor/

Kategori: Uppsökande insatser