Kompletterande språkträning

Aktör: Linköpings kommun 

Samverkanspart: Studieförbundet Bilda Sydöst 

Plats: Linköpings kommun, stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp 

Tidsperiod: 2008 – pågående 

Finansiering: Linköpings kommun, Studieförbundet Bilda Sydöst 

Budget: 897 626 kronor/år 

Kontakt: Lukas Huoman, lukas.huoman@linkoping.se 

Utrikes födda kvinnor kan få kompletterande språkträning under sin föräldraledighet. Det som krävs är att de är eller har varit inskrivna på sfi. Insatsen ges två gånger i veckan i studiecirkelform tillsammans med språkpedagoger. För att underlätta deltagande görs insatsen i kvinnornas närområde, och i samband med studiecirklarna ges möjlighet till barnpassning. 

Syftet med insatsen är att underhålla kvinnornas kunskaper i det svenska språket som en förberedelse för eller fortsättning av avbrutna studier inom sfi. Insatsen syftar också till att ge förutsättningar för kvinnorna att verka i ett socialt sammanhang utanför hemmet under föräldraledigheten. Kvinnorna som deltar får också chansen att öka sina grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Målet är att bidra till en förstärkt utveckling av det svenska språket för föräldralediga kvinnor som inte har möjlighet att delta i kommunens formella sfi-undervisning. Insatsen ska också möjliggöra för deltagarna att verka och inkluderas i en social kontext på regelbunden basis, som skapar förutsättningar för en starkare etablering i samhället och på arbetsmarknaden. 

Cirka 60 kvinnor per år har deltagit i dessa studiecirklar. Deltagarna kommer från alla möjliga länder, och de har vistats olika länge i Sverige. Vissa är nyanlända i landet medan andra har varit här i flera år. Deltagarna kartläggs inte i förväg. Insatsen är individanpassad utifrån deltagarens kunskaper och erfarenheter.

Den utvärdering som gjorts visar att deltagarna har bättre förutsättningar för att klara sina studier på sfi efter avslutad föräldraledighet. Utvärderingen visar även en minskad risk för utanförskap och en större motivation hos deltagarna att fortsätta lära sig svenska. De har också fått större kunskap och förståelse för det svenska samhället.