Yalla Trappan

Aktör: Yalla Trappan, ett socialt företag 

Samverkanspart: Malmö Stad och Arbetsförmedlingen 

Plats: Malmö Stad, men finns på flera orter runt i Sverige 

Tidsperiod: 2016 – pågående

Finansiering: Yalla Trappan, Malmö Stad och Arbetsförmedlingen

Budget: 6 000 000 kronor

Kontakt: Christina Merker Siensjö, christina@yallatrappan.se

Länk: Yalla Trappan 

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerat socialt företag och kvinnokooperativ som startade i Rosengård, Malmö 2010. Yalla Trappans tre verksamhetsområden är café och catering, syateljé samt städ- och konferensservice. Företaget säljer tjänster till både företag och privatpersoner. Yalla Trappans utbud är baserat på de kunskaper och kompetenser som medarbetarna och praktikanterna har. Eventuell vinst återinvesteras i företaget, i första hand i fler anställningar. Yalla Trappan har idag 45 anställda och verksamhet på flera platser i Malmö.

Syftet med verksamheten är att förbättra människors möjligheter till arbete och utbildning samt deras självkänsla och självförtroende. Yalla Trappan har även ett mer specifikt mål att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor med liten eller ingen arbetslivserfarenhet. Yalla Trappan samarbetar med den offentliga sektorn för att ge fler kvinnor bättre förutsättningar att få arbete. Samarbetet sker utifrån Yalla Trappans modell ”att lära genom att göra”. Programmet ”Y-Allas väg till arbete” har 118 deltagare per år och är ett samarbete med Malmö stad och Arbetsförmedlingen. I början av programmet
kartläggs alla deltagare. Under programmets gång har sedan representanter från Malmö Stad eller Arbetsförmedlingen ett antal samtal med deltagarna. Samtliga deltagare får med sig en plan för framtiden efter att de har gått klart programmet. Malmö Stad och Arbetsförmedlingen följer kontinuerligt upp insatsen. Yalla Trappan har gjort det möjligt för kvinnor att bli självförsörjande, bygga en yrkesidentitet och stärka sin röst i samhället. Utrikes födda kvinnor som tidigare haft en svag anknytning till arbetsmarknaden, har tack vare Yalla Trappan fått ett
arbete. De flesta som har en tillsvidareanställning på Yalla Trappan idag har deltagit i ”Y-Allas väg till arbete”. Andra kvinnor som medverkat har fått andra arbeten, börjat studera eller gått ut på praktik. Yalla Trappan har mottagit ett antal priser och utmärkelser så som Skånska Gastronomipriset 2020 (Årets skånska mångfald), Svenska Jämställdhetspriset 2021 och EU-parlamentets europeiska medborgarpris 2021.

Yalla Trappans idéer och arbetssätt har spridits till andra delar av landet. Andra verksamheter har till exempel tagit intryck av företaget och sedan skapat lokala varianter med olika infallsvinklar. Ett exempel är insatsen Yalla till Arbete i Borlänge som i samarbete med IKEA Borlänge har startat upp ett socialt företag inom sömnad och textil. IKEA har byggt upp en syateljé i sitt varuhus som fungerar som en bas för fortsatt utveckling. Syftet är att förbättra utrikes födda kvinnors möjligheter att få ett arbete genom att ge dem branschkunskaper och
färdigheter i att utföra praktiskt arbete med textilier. Med sina nya kunskaper och
färdigheter kan kvinnorna komma närmare arbetsmarknaden eller starta ett eget socialt företag. Yalla till Arbete utvecklar även en lokal stödstruktur för samarbeten med den offentliga sektorn och näringslivet. Ett annat exempel är projektet Trappa Upp som var ett samverkansprojekt mellan Coompanion Sverige, Yalla Trappan i Malmö och Arbetsförmedlingen. Projektet bedrevs nationellt av 5 regionala Coompanion-kontor. Coompanion Jönköpings län var ett av kontoren.

Trappa Upp Jönköping samverkade med Jönköpings kommun, Svenska kyrkan, bostadsbolaget Vätterhem, Studieförbundet Vuxenskolan och en rad andra företag och föreningar. Trappa Upp har bildat ett nationellt nätverk med aktörer från befintliga Yalla Trappor och aktörer som har intresse av att etablera Yalla Trappor. Detta nätverk ska bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan deltagare och anställda i Yalla Trappornas olika verksamheter. 

Vi har Yalla Trappan att tacka för allting, vem skulle ha anställt oss?
Ingen av oss hade arbete innan. Vi har alla fått jobb. Jag är så tacksam att
jag fått heltid. Jag kommer aldrig att svika Yalla Trappan, aldrig.

– deltagare Yalla Trappan