Nytänk

Aktör: Svenljunga Kommun och Tranemo Kommun 

Samverkanspart: Individ- och familjeomsorgen och sfi i de båda kommunerna samt Arbetsförmedlingen 

Plats: Svenljunga kommun och Tranemo kommun 

Tidsperiod: 2018-04-30 till 2021-03-30 

Finansiering: Europeiska Socialfonden (ESF) 

Budget: 9 700 000 kronor 

Kontakt: Madde Lind, madde.lind@svenljunga.se 

Länk: Insatser för arbetssökande – Svenljunga.se 

Projektet Nytänk uppkom ur ett behov av att på ett bättre sätt möta utrikes födda kvinnor och män som av olika anledningar inte klarat sina sfi-studier enligt ordinarie studieplan. Personerna i målgruppen hade generellt svag kunskapsprogression i svenska språket och hade svårt att få arbete. Därför levde de ofta på ekonomiskt bistånd från kommunerna.

Projektets övergripande syfte var att underlätta för utrikes födda med svag anknytning till arbetsmarknaden att komma närmare ett arbete. Projektet utgick från den enskildes behov och hade fyra delmål. Det första var att utveckla metoder för undervisningen i svenska som andraspråk. Det andra var att öka samverkan mellan deltagarna och de aktörer de kom i kontakt med. Det tredje var att öka deltagarnas kunskaper om det svenska samhället. Det fjärde var att ge deltagarna bättre förutsättningar och möjligheter till god hälsa.

Totalt deltog 75 individer i insatsen. Av dem var 50 kvinnor och 25 män. Majoriteten av kvinnorna hade ingen tidigare eller låg utbildningsbakgrund. Ett antal kvinnor var illitterata. De flesta av kvinnorna hade varit i Sverige i 4–5 år, och en del hade varit här längre.

Under projekttiden fick 9 procent av deltagarna (7 personer) anställning, 4 procent (3 personer) började studera och 40 procent (30 personer) genomgick språkpraktik. Deltagarna hade hög närvaro och kände sig trygga i gruppen. Projektet resulterade även i en metodbok som beskriver arbetssättet som de som låg bakom projektet arbetade på för att nå målen. Insatserna som gjordes gav dessutom större förståelse för de faktorer som hindrar språkinlärning. Det berodde på att många av kvinnorna berättade om psykisk ohälsa, posttraumatiskt stressyndrom, negativa minnen från den egna skoltiden samt att de inte haft
motivation att lära sig det nya språket. I det pågående projektet Nytänk 2.0 läggs därför ännu större fokus på fysisk och psykisk hälsa.