Starka mammor – en nyckel till integration

Aktör: Tidigt Föräldrastöd 

Plats: Göteborg, stadsdelen Angered 

Samverkanspart: Studieförbundet Sensus 

Finansiering: Allmänna Arvsfonden samt Västra Götalandsregionen och Göteborgs Kommun 

Budget: 6 829 927 kronor  

Tidsperiod: 2019-08-01 till 2022-07-31 

Kontakt: Bodil Frey, Bodil.frey@tidigtforaldrastod.se 

Insatsen Starka mammor syftar till att överbrygga tillitsklyftan mellan utrikes födda kvinnor och svensk offentlig verksamhet. Den riktar sig till utrikes födda kvinnor med varierande utbildningsbakgrund och olika lång vistelsetid i Sverige. De flesta av kvinnorna har barn. Förhoppningen är att kvinnorna ska lära sig mer om svenska samhället och få större självförtroende och framtidstro. De ska få mer tillit till samhällets institutioner och motivation att planera för sitt arbetsliv. Första steget är ofta att vinna deras tillit och förtroende. För detta ändamål har kvinnliga kulturtolkar anlitats i projektet. De lyckas med sin uppgift tack vare att de talar samma språk som deltagarna (dari, persiska, tigrinia, tigrei, arabiska och somaliska) och själva har varit i situationen att vara ny i Sverige. Kulturtolkarna verkar som brobyggare och hjälper därför inte bara de utrikes födda kvinnorna i målgruppen. De hjälper även offentligt anställda personer att nå dessa kvinnor med information och erbjudanden om stöd och utbildning. Kulturtolkarna rekryterar deltagare till kurser, informationstillfällen och dialogmöten och möjliggör att kvinnorna får kontakt med myndigheter och mer förståelse för hur Sverige fungerar. Ett viktigt första steg i projektet är att ge kvinnorna tillgång till ett socialt nätverk för att förebygga risk för depression och känslor av hopplöshet. 

Kulturtolkarna jobbar uppsökande och har skapat stora sociala kontaktnät i nordöstra Göteborg. De skapar kontakt och förtroende genom att hjälpa deltagarna med myndighets- och vårdkontakter vid behov. De har även varit framgångsrika med att bygga broar mellan föräldrar som är nya i Sverige eller lever i utanförskap och det svenska samhället. De har skapat sociala kontakter mellan deltagande föräldrar och arrangerat välbesökta dialoger mellan föräldrar, skolan, trygghetsvärdar, polisen och socialsekreterare. Kulturtolkarna håller dessutom i olika kurser på kvinnornas modersmål, på teman som samhälle, hälsa och
föräldraskap och mycket annat. De ger även kurser i svenska språket.

De som ligger bakom projektet menar att insatserna betyder mycket för många kvinnor. Kvinnorna har fått hjälp av kulturtolkarna att lösa olika problem och mår bättre än förut tack vare det. De är nu mer motiverade att utbilda sig och delta i det svenska samhället.