Integration - Länsstyrelserna

Information om Länsstyrelsernas integrationsuppdrag

Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända och asylsökande. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Vi ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har också i uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet, för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter samt till kommuner och organisationer i civilsamhället för tidiga insatser till asylsökande. Vi ska också följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Nyheter

En stor grupp människor av olika åldrar, kön och etnicitet som står tillsammans.

Så gick arbetet med integration under 2023

Länsstyrelserna driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, organisationer och företag. Varje år lämnar länsstyrelserna resultatredovisningar till Regeringskansliet. Redovisningarna visar att länsstyrelserna

Fördelningen av anvisade nyanlända för 2024

Länsstyrelserna har nu fattat beslut om fördelningen mellan länens kommuner för 2024. Vid beslut om kommuntal ska hänsyn tas till kommunernas: Bosättningslagen, som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända, kom 2016. Den syftar till att åstadkomma

En kvinna i slöja står vid en arbetsbänk med en borr i handen.

Så ska myndigheterna underlätta för utrikes födda kvinnor att få jobb

Länsstyrelsen och flera andra myndigheter redovisar en gemensam plan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete. Regeringen har tidigare givit Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten ett uppdrag att i samverkan ta fram en