Integration - Länsstyrelserna

Information om Länsstyrelsernas integrationsuppdrag

Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända och asylsökande. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Vi ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn.

Länsstyrelsen har också i uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet, för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter samt till kommuner och organisationer i civilsamhället för tidiga insatser till asylsökande. Vi ska också följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Nyheter

Fotografi av fyra olika kvinnor med olika hudfärger och religion.

Kan drama som metod leda till jobb?

Projektet DAGS – Digital arbetsmarknadsvägledning genom språk ville utvärdera metoder och material som vände sig till utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden. Genom inspirationsfilmer med förebilder, yrkesvägledande filmer om branscher där det är möjligt att få en anställning samt instruktionsfilmer

En kvinna i slöja står vid en arbetsbänk med en borr i handen.

Så ska myndigheterna underlätta för utrikes födda kvinnor att få jobb

Länsstyrelsen och flera andra myndigheter redovisar en gemensam plan för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete. Regeringen har tidigare givit Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten ett uppdrag att i samverkan ta fram en

Flera personer sitter runt ett bord och pratar med varandra.

Så gick arbetet med integration under 2022

Länsstyrelserna driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, organisationer och företag. Varje år lämnar länsstyrelserna resultatredovisningar till Arbetsmarknadsdepartementet. Redovisningarna visar att länsstyrelserna