Kunskapsbank - regional samverkan

Här finns exempel på regionala strategier och överenskommelser som beskriver samverkan på regional nivå i integrationsfrågor.

Exempel på regionala strategier och/eller överenskommelser

Kronobergs län

 

Framsida strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-2025Strategisk överenskommelse för  2019-2025

Arbetsmarknadssamverkan i Kronoberg har givit en regional arbetsgrupp, bestående av representanter från länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Växjö kommun, i uppdrag att driva en bred och inkluderande process för framtagande av en strategisk regional överenskommelse inom mottagande och etablering i arbets- och samhällslivet.

Samverkan inom mottagande, etablering och integration i Kronobergs län

Östergötlands län

 

Hållbar integration i Östergötland 2021-2025

Vägledande för samverkan kring integration i Östergötland är den regionala överenskommelsen – Hållbar integration i Östergötland. Parterna i den regionala överenskommelsen ska gemensamt verka för ett inkluderande Östergötland. Den regionala överenskommelsen ska bidra till att länet nyttjar befintliga resurser på ett effektivt sätt genom gemensamma satsningar. I den regionala samverkan kring integration tar vi ansvar för att bidra till bättre samhällsetablering, hållbar tillväxt och utveckling. Även näringslivet och civila samhället är viktiga aktörer i arbetet. 

Regional samverkan på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats

Gotlands län

Framsida integrationsstrategi för Gotland 2017-2023

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023

Den här strategin utgår från den första av de elva europeiska grundprinciperna för integration: ”Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna”. För att uppnå integration mellan personer födda i Sverige och andra länder krävs en ömsesidig förståelse och respekt för alla människors lika värde.

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023 på Länsstyrelsen Gotlands läns webbplats

Kalmar län

Omslagsbild till en rapport. Barn som springer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Denna strategi ska bidra till målet att i Kalmar län har utrikes födda lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället som inrikes födda. Första upplagan av länets integrationsstrategi kom 2013. Den uppdaterades senast 2021. Idag har strategin 32 anslutna samverkanspartners. Myndigheter, regionen, kommuner, civilsamhället och privata aktörer arbetar tillsammans kring integration för att främja länets framtida välfärd och tillväxt. Strategin har fem fokusområden: Arbete och kompetens, utbildning och språk, hälsa och välbefinnande, bostad och bosättning samt social sammanhållning.

Integrationsstrategi för Kalmar län på Länsstyrelsen Kalmar läns webbplats

Blekinge län

Fem personer, sedda underifrån som sätter ihop sina händerIntegrationsstrategi för Blekinge 2023-2026

Länsstyrelsen har tillsammans med flera aktörer tagit fram en ny integrationsstrategi för Blekinge. Målet är att bidra till en jämställd, jämlik och hållbar integration för länets alla invånare.

 

Strategin riktar sig mot asylsökande, nyanlända, ensamkommande barn och unga och utrikesfödda i behov av integration. Syftet är att stärka samarbetet mellan länets kommuner och statliga myndigheter. Det handlar också om att ge vägledning i hur aktörerna tillsammans kan prioritera, utveckla och behålla resurser och kunskap som redan finns i länet.

I den nya integrationsstrategin för 2021 – 2026 står fem samarbetsområden i fokus; svenska språket, hälsa, arbete, utbildning och samarbete mellan offentliga aktörer.

Integrationsstrategi i Blekinge 2023-2026

Västra Götalands län

Samverkan inom migration och integration i Västra Götaland

Västra Götalands län samarbetar inom migration och integration i länet. Arbetet syftar till att stärka och utveckla politikområdena migration och asyl samt nyanländas etablering. Västra Götaland har delat upp arbetet på lokal, delregional och länsövergripande nivå. Det lokala arbetet är uppdelat mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen.

I Göteborgsregionen samordnas arbetet av kommunalförbundet GR. Länsstyrelsen samordnar, förutom i Göteborgsregionen, det regionala och delregionala arbetet. På nationell nivå pågår samarbete via en så kallad samverkansdelegation. I den nationella samverkansdelegationen ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges kommuner och regioner.