Kvinna i Fokus – fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos asylsökande kvinnor

Aktör: RF-SISU Örebro län 

Samverkanspart: Familjecentraler, IOPn, Mötesplats VOX, andra projekt bl.a. Borta bra men hemma bäst. 

Plats: Lindesbergs kommun, stadsdelarna Lindesberg, Vedevåg, Fellingbro, Guldsmedshyttan. Laxå kommun, Laxå. Hällefors kommun, Hällefors. Karlskoga kommun, Karlskoga. 

Tidsperiod: 2017-10-15 till 2021-12-31 

Finansiering: Statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. – Länsstyrelsens TIA-bidrag 

Budget: 803 910 kronor 

Kontakt: Magdalena Åsgärde, magdalenaasgarde@rfsisu.se 

Länk: Kvinna i Fokus – Örebro Län (rfsisu.se) 

Inom ramen för projektet Kvinna i Fokus erbjöd RF-SISU Örebro utrikes födda kvinnor gruppverksamhet två gånger per vecka. Kvinnorna fick möjlighet att lära känna andra kvinnor i sitt närområde, praktisk och teoretisk kunskap om motionsaktiviteter, kunskaper i jämställdhet, sexuell hälsa samt sim- och cykelkunskap. Tanken var att de skulle bli starkare och etablera sig väl i samhället om de hade god psykisk hälsa och fick språkträning och omvärldskunskap. Gruppaktiviteterna erbjöds även till kvinnornas män som ett led i att stärka
kvinnornas position i familjen och samhället. Grupperna med män fördjupade sig i olika teman och diskuterade kulturskillnader, normer, föräldraskap, maskulinitet, samtycke, heder med mera. Insatsen innefattade även studiebesök hos föreningar, och kvinnorna fick lära sig om ideellt arbete och om demokrati i praktiken.

Syftet med projektet Kvinna i Fokus var att stärka asylsökande och nyanlända kvinnors fysiska och psykiska hälsa genom att erbjuda gruppverksamhet med fysisk aktivitet, social gemenskap, meningsfull sysselsättning och ge en inblick i den ideella sektorns betydelse och roll i svenska samhället. Ovanstående aktiviteter gav även språkträning, stärkte familjernas sociala sammanhang och ökade medvetenheten om hälsans betydelse.

För att göra insatserna så bra som möjligt gjordes kontinuerliga utvärderingar under projekttiden. Deltagarna fick fylla i enkäter redan innan projektets start samt efter ett års medverkan. Syftet med det var att se om sömnvanorna, mängden fysisk aktivitet och stress- och orosnivåerna förändrats. Utöver enkäterna genomfördes djupintervjuer efter tio veckors medverkan samt efter ett års medverkan. Syftet med intervjuerna var att skaffa en bild av insatsernas effekt på målgruppen och på bästa sätt arbeta vidare mot projektets syfte och mål. Vid varje enskild gruppträff hade projektledaren dessutom samtal med deltagarna och
fångade då upp önskemål för att kunna anpassa innehållet i aktiviteterna. Deltagarna hade vistats 0–20 år i Sverige och kom från länder som Eritrea, Somalia, Syrien, Kazakstan, Uzbekistan, Afghanistan, Kurdistan, Nigeria, Iran och Irak. Drygt 400 kvinnor och cirka 50 av deras män deltog i projektet. Det gjordes inga enskilda kartläggningar gällande deltagarnas utbildningsbakgrund. Projektet ledde till en märkbar förbättring i den fysiska och psykiska hälsan för kvinnorna. Resultaten från enkäter och intervjuer visar att deltagarna har fått mer
ork till vardagssysslor och att ta hand om barn. Deltagandet har också gett dem större glädje och känsla av meningsfullhet. Sömnen har förbättrats. Genom att få chansen att skapa nya relationer känner kvinnorna ett mindre utanförskap i samhället. Flera av kvinnorna menar dessutom att mansgrupperna har haft en positiv inverkan på deras män. Männen har börjat engagera sig mer i det obetalda hem- och hushållsarbetet. 

Jag känner mig mer glad och rolig än tidigare. 

Det är helt annorlunda när jag ska gå upp på morgonen så lyder kroppen, benen orkar – det är så stor skillnad!

Jag känner mer glädje än ledsamhet nu än tidigare.


Nu har vi förstått att vi är viktiga.

– kvinnliga deltagare i Kvinna i Fokus