SARAH – Språk och Arbete genom Aktivitet och Hälsa

Aktör: Sunderby folkhögskola 

Samverkanspart: Arbetsförmedlingen 

Plats: Luleå kommun, inklusive deltagare från Bodens kommun 

Tidsperiod: 2019-01-02 till 2022-06-30 

Finansiering: Europeiska socialfonden (ESF) 

Budget: 4 445 091 kronor 

Kontakt: Catharina Ljungcrantz, catharina@sunderbyfolkhogskola.se 

Länk: Sarah – Sunderby folkhögskola (sunderbyfolkhogskola.se) 

I projektet SARAH blir utrikes födda kvinnor en del av arbetsgemenskapen på Sunderby folkhögskola. Målgruppen är utrikes födda kvinnor med kort utbildningsbakgrund och svaga kunskaper i svenska språket – faktorer som gör att de står långt ifrån arbetsmarknaden. På folkhögskolan får de undervisning i svenska. Men de får också göra studiebesök och har kontakt med en dramapedagog för att stimulera språkutvecklingen. Målet med projektet är att skapa en ny modell för målgruppen som bygger på kvinnornas olika förmågor och starka vilja att börja arbeta. 

Efter projektets slut ska deltagarna ha: 

  • fått sin arbetsförmåga prövad, 
  • ett bredare kontaktnät och därigenom större chanser att få arbete, 
  • fått kunskap om kvinnors möjligheter och rättigheter i Sverige, 
  • ökat sin anställningsbarhet genom större erfarenhet, bättre språkkunskaper och ökad självkänsla.

 

Efter projektets slut ska även: 

  • Sunderby folkhögskolas vilja och förmåga ha ökat när det gäller att ta emot praktikanter och deltagare med låga språkkunskaper och liten arbetslivserfarenhet, 
  • Sunderby folkhögskola ha fördjupat sina kontakter med företag och offentliga arbetsgivare och utvecklat förmågan att matcha deltagare med arbetsgivare,
  • Arbetsförmedlingen och Sunderby folkhögskola ha utvecklat sitt samarbete kring personer i målgruppen. 

 

Kvinnorna som deltar i projektet har varit i Sverige mellan 3 och 21 år. De kommer från Afghanistan, Syrien, Somalia, Kashmir, Eritrea, Zimbabwe, Iran, Thailand. Generellt har kvinnorna redan varit med i många insatser och har tidigare provat på att praktisera. Nästan alla har gått på sfi men av olika skäl blivit utskrivna, oftast på grund av bristande framsteg. Några har slutat i samband med barnafödsel och sedan inte kommit tillbaka. De allra flesta av kvinnorna har låg utbildningsnivå, långt under 9 år, och flera är analfabeter på sitt eget språk. Många har också en hälsoproblematik som inte är riktigt utredd. 

Inom projektet kartläggs om deltagarna kan läsa och skriva på sitt eget språk och på svenska. Projektet försöker också ta reda på vad kvinnorna har gjort i sitt hemland som inte syns i tidigare kartläggningar. Den kartläggning av målgruppen som gjordes innan projektet startade visade att kvinnorna var trötta på att sitta i skolan och ville ut och jobba. Därför har typiska ”skolaktiviteter” undvikits inom projektet. Folkhögskolans egen pedagogik med individuellt anpassad 20 undervisning har dock fungerat bra. I denna pedagogik används varje individs styrka för att berika gruppen. 

Av de 17 deltagare som hittills avslutat insatsen har cirka en tredjedel gått vidare till ett vanligt arbete eller till praktik. Hälften deltar i insatser som anordnats av Arbetsförmedlingen. Det handlar då om insatser såsom arbetsförmågeutredning och kontakt med en arbetspsykolog eller coach. Resten av deltagarna är sjukskrivna, ska börja på sfi eller har flyttat.