Stadsdelsmammor 2.0

Aktör: Helsingborgs stad 

Plats: Helsingborgs stad, stadsdelarna Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal i Nordöstra staden samt Närlunda

Finansiering: Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) 

Budget: 4 716 532 kronor

Tidsperiod: 2016-08-01 till 2020-02-28 

Kontakt: Khawla Ibrahim, Khawla.Ibrahim@helsingborg.se 

Länk: EU-projekt | Helsingborg.se (Stadsdelsmammor 2.0)

Syftet med projektet Stadsdelsmammor 2.0 var att bryta utrikes födda kvinnors sociala isolering, öka deras delaktighet i samhället och föra dem närmare arbetsmarknaden. Verktyget för att klara detta var stadsdelsmammor och multicaféer. Stadsdelsmammorna nådde fram till målgruppen utrikes födda
kvinnor tack vare sin anknytning till området. Kvinnorna i målgruppen bodde i stadsdelarna Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal i området Nordöstra staden i Helsingborg samt i stadsdelen Närlunda i samma stad. Stadsdelsmammorna kan sägas bygga broar till det svenska samhället. De har allihop erfarenhet av att vara ny i Sverige och talar olika språk. Många av dem rekryterades från projektets målgrupp. De spred grundläggande information om hur samhället fungerar och stöttade målgruppen i praktiska frågor. Stadsdelsmammorna kunde hjälpa kvinnorna i målgruppen med att kontakta myndigheter och ta nästa steg mot arbete eller utbildning.

En stor del av stadsdelsmammornas arbete skedde i deras eget närområde. Men de utförde sitt arbete även i samband med att de själva gjorde ärenden i staden. De träffade på och fångade spontant upp personer från målgruppen när de rörde sig ute i vardagen. De kunde exempelvis hjälpa en tredjelandsmedborgare när de
själva befann sig på Arbetsförmedlingen, på biblioteket, på bussen eller ute i det område där de bor.

En del av projektet gick ut på att anordna multicaféer, och fler än 1 500 deltagare besökte dem under projektets tid. Ett multicafé kan beskrivas som en sammankomst med aktiviteter. Det kan röra sig om någon form av hälsoaktivitet, kreativ svenska, fika eller en möjlighet att få stöd och hjälp av stadsdelsmammor.
Under sammankomsterna är det ofta föreläsningar på teman som arbete, studier, hälsa och familjeliv, eller så får deltagarna samhällsinformation. Utöver de fasta multicaféerna fanns det i projektet även mobila multicaféer. Stadsdelsmammorna fanns då på plats ute i det offentliga rummet och styrde upp en verksamhet som liknade den som ägde rum på de ordinarie multicaféerna. Målet med den mobila multicaféverksamheten var att nå ut bredare med konceptet och att träffa kvinnor från målgruppen på platser där de redan befann sig och kände sig trygg.

Stadsdelsmammorna särskilde de mobila multicaféerna från tillfällen när de ”bara” var ute och informerade om verksamheten. För att aktiviteten skulle klassas som mobil multicaféverksamhet behövde det bland annat finnas möjlighet att sitta ner och ha ett samtal. Det behövde också finnas någon form av planerad kunskapsdelning. Stadsdelsmammornas verksamhet fortsatte efter projektets slut inom Helsingborgs stads ordinarie verksamhet. 58 av projektets 61 utbildade stadsdelsmammor har gått vidare till arbete eller studier eller engagerat sig i fler frivilliginsatser.

165 nationaliteter bor i Helsingborgs stad. Ni är brobyggare mellan det svenska samhället och era kulturer. Ni gör stora insatser och ni är förebilder för alla kvinnor. Så sträck på er, känn er stolta. AMIF:s projekt Stadsdelsmammor är ett av våra viktigaste projekt i staden. 
– Palle Lundberg, Stadsdirektör i Helsingborgs stad