Hela vägen till språket

Plats: Vaggeryds kommun

Kontakt:

Anna Gradeen, anna.gradeen@vaggeryd.se

Michael Anderberg, michael.anderberg@vaggeryd.se

Tidsperiod: 2018-09-01 till 2020-02-28

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen (§ 37 och § 37a)

Budget: 761 000 kronor

Beskrivning:

Hela vägen till språket handlade om att stötta nyanlända kvinnors språkutveckling. I instansen bjöds nyanlända mammor in till familjecentralen varje vecka för att få lära sig svenska, träffa andra mammor, umgås och lära sig mer om Sverige.

Syftet med insatsen var att:

  • Nå kvinnor som är föräldralediga och därför missar sfi.
  • Avdramatisera familjecentralens roll som myndighet.
  • Skapa en naturlig mötesplats för föräldrar som har flyttat till Sverige från ett annat land, där de också har möjlighet att träffa föräldrar som är födda i Sverige.
  • Lyfta fram kuratorsrollen på familjecentralen som en resurs och inte ett hot.

Målet med insatsen var att minst 25 kvinnor från framförallt Somalia och Syrien med barn i åldern 0–6 år skulle delta mer frekvent i den öppna förskolans verksamhet under sin föräldraledighet.

Cirka 50 kvinnor deltog i insatsen. De flesta av de somaliska kvinnorna hade varit i Sverige i flera år. De syriska kvinnorna hade varit i Sverige en kortare tid. Även kvinnor från andra länder deltog i insatsen. De hade varit i Sverige olika länge, allt från någon vecka upp till 15–20 år. Insatsen riktade sig också till deltagarnas barn.

I insatsen hade man kontakt med somaliska kvinnoföreningen. Språkstödjare/brobyggare var också viktiga länkar till olika grupper och bidrog med kompetens om olika kulturer. De var ovärderliga i insatsen.

Precis som många andra insatser försvårades arbetet av Covid-19-pandemin. Familjecentralen var nästan helt stängd under pandemin, vilket innebar att de naturliga kontaktingångarna till vissa grupper försvann till viss del. Kontakten byggde på det personliga mötet med antingen individer eller grupper på familjecentralen.

Insatsens resultat mättes med hjälp av bland annat familjecentralens besöksstatistik. Statistik från första mätperioden september-november 2018 jämfördes med statistik från en tidigare period. I insatsen noterade man en viss ökning i den arabisktalande gruppen och en ökning på nästan 200% i den somalisktalande gruppen. Under första delen av 2019 ökade besöksstatistiken för båda grupperna ytterligare.

Kommunen gjorde också en uppföljning bland de som påbörjat den kommunala ordinarie sfi-undervisningen efter insatsen. Uppföljningen visade att minst en person fick hoppa över en klass på sfi då hon redan lärt sig så mycket svenska på familjecentralen.

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=wHhf64n0Hyo

Kategori: Vägledande insatser