Handtaget- en bit på väg

Plats: ​Vilhelmina kommun i Västerbotten

Kontakt: ​Katrin Enquist, katrin.enquist@vilhelmina.se

Tidsperiod: 2018-09-03 till 2020-09-03

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen (§ 37 a)

Budget: 410 216 kronor

Samarbetspartner: ​Studieförbundet Vuxenskolan, projekt SIKT

Beskrivning:

Projektets syfte var att kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden genom integrerande sysselsättningar skulle få ett socialt sammanhang och på så sikt komma närmare egen försörjning. Målet var att motverka utanförskap hos utrikesfödda kvinnor och på sikt öka självförsörjandegraden hos målgruppen. Kvinnorna fick erfarenhet av att vara på en arbetsplats vilket stärkte deras självförtroende. De fick också ingå i positiva sociala sammanhang och där de tilläts växa och ta plats.
Deltagarna kom från Afghanistan, Iran, Syrien, Eritrea, Somalia och Kongo. Totalt deltog ett tiotal kvinnor. De flesta hade varit i Sverige många år men inte fått tillräckliga svenskkunskaper för att anses vara anställningsbara.

Deltagare i projektet integrerades i ett socialt nätverk bestående av bland annat projektdeltagare och verksamhetsledare. Två förmiddagar i veckan var deltagarna på Studieförbundet Vuxenskolan där de tränade svenska och fick lära sig sömnad. Två dagar i veckan arbetade de med återbruk och bageri i den kommunala arbetsverkstaden. Genom samverkan med arbetsmarknadsprojektet SIKT, som drivs av Region Västerbotten, fick kvinnorna delta i ytterligare aktiviteter såsom till exempel samhällsinformation, trafikkunskap och arbetsmarknadskunskap. Genom projektet har kvinnorna fått stärkt självförtroende och deltagandet i projektet har i flera fall även fört dem närmare arbete eller utbildning. Nio av kvinnorna som deltog i projektet har efter projektet fått arbete genom extratjänster eller reguljär anställning. En deltagare har startat sitt eget företag. Handtaget har därmed tydligt bidragit till att öka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden.

Kategori: Arbetsmarknadsrelaterade insatser