Kompetensutveckling 360 grader

Aktör: Träcentrum 

Samverkanspart: Aneby kommun, Eksjö kommun, Nässjö kommun, Sävsjö
kommun, Vetlanda kommun, Tranås kommun, Arbetsförmedlingen 

Plats: Aneby kommun, Eksjö kommun, Nässjö kommun, Sävsjö kommun,
Tranås kommun och Vetlanda kommun 

Tidsperiod: 2020-08-03 till 2022-12-31 

Finansiering: Europeiska Socialfonden (ESF), SF Småland & Öarna,
Region Jönköpings, Arbetsförmedlingen, kommunerna Aneby, Eksjö,
Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda samt 21 företag.

Budget: 28 615 543 kronor

Kontakt: Bodil Svensson, bodil@tracentrum.se

Länk: Kompetensutveckling 360 grader – Träcentrum (tracentrum.se) 

I Jönköpings län finns många industrier som producerar trä, möbler och inredning. Det finns även en industri som producerar trähus. Branschen har svårt att hitta arbetskraft med relevant kompetens. Samtidigt finns det personer i de småländska kommunerna som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet Kompetensutveckling 360 grader adresserar detta glapp mellan företagen och arbetsföra individer ur ett helhetsperspektiv – därav namnet ”360 grader”. Det är stiftelsen Träcentrum som ligger bakom projektet och samverkar med Arbetsförmedlingen och flera småländska kommuner. Helhetsperspektivet som anammats innefattar kompetensutveckling inom följande områden:
yrkeskompetens/yrkesfärdigheter, språkkunskaper och förmåga att kommunicera, social kompetens, kunskaper om arbetsmarknaden och olika branscher, kunskaper om kultur samt kunskaper om arbetslivet och att bygga ett kontaktnät i arbetslivet.

Syftet med projektet är att ta fram hållbara metoder i arbetet med att etablera personer från målgruppen nyanlända på arbetsmarknaden, i synnerhet kvinnor. En förväntad effekt är att arbetsgivarnas kompetensförsörjningsbehov till viss del tillgodoses inom den industriella produktionen av trä, möbler, inredning och trähus. Det finns även en förhoppning om att minska diskrimineringen och könssegregeringen på arbetsmarknaden och därmed bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Målsättningen är att 200 personer ska få information om den svenska arbetsmarknaden och projektet, och att 100 personer i målgruppen ska delta i projektet. Bland de som deltar ska 25 vara kvinnor och 70 ska genomföra minst 4 veckors arbetsplatsförlagd utbildning. Målet är att 60 av de 100 deltagarna erhåller arbete efter projektet slut. 20–30 deltagare har varit med i projektet hittills. I genomsnitt har de varit 5–6 år i Sverige.

De första deltagarna följdes upp i augusti 2021 medan de hade praktik på ett företag. Fler uppföljningar kommer att ske under praktikperioden, och även efter att insatsen har avslutats. Deltagarna har matchats mot lämpliga företag för att maximera chanserna att de får jobb efter praktikperiodens slut. Deltagarna har hittills visat goda resultat under projekttiden och har ökat sina möjligheter att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. 

Jag fick kännedom om utbildningen via sfi i Sävsjö och hoppade på. Vi lär
oss mycket om maskiner, svensk kultur och hur det går till i svenska
fabriker. Det är jätteviktigt att vi får med oss kunskap om hur det går till
på svenska arbetsplatser – och vi har roligt under tiden!

– Hilba Al Hindi, deltagare Kompetensutveckling 360 grader