Kvinnor kan i Tingsryds kommun

Plats: Tingsryds kommun

Kontakt: ​Lisa Edlund, lisa.edlund@tingsryd.se

Tidsperiod: 2018-11-01 till 2020-09-30

Finansiering: Medel från Tillväxtverkets utlysning Nätverk för utrikesfödda kvinnor

Budget: 1 508 006 kronor

Beskrivning:

Syftet med insatsen Kvinnor kan i Tingsryd kommun var att stärka utrikesfödda kvinnor som befann sig långt från arbetsmarknaden och som var i behov av språkstärkande insatser i svenska. Syftet var att ge deltagarna verktyg för att kunna närma sig arbetsmarknaden eller studier.

Målet med insatsen var att minst 50 % av deltagarna skulle få arbete eller annan sysselsättning efter insatsen. Målet var också att ta fram metoder som kunde överföras till arbetsmarknadsenhetens permanenta utbud av tjänster.

26 kvinnor deltog i insatsen. Kvinnorna kom från Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia och Syrien. Majoriteten av deltagarna hade gått i skolan i upp till nio år.

Innan insatsen hade kommunen ett begränsat antal insatser för målgruppen utrikesfödda kvinnor. Samtidigt visste kommunen att det fanns ett behov av den gruppen på arbetsmarknaden. Tanken med insatsen var att stötta målgruppen utrikesfödda kvinnor och introducera dem till den lokala arbetsmarknaden. Deltagarna skulle få mer kunskap om den svenska arbetsmarknaden och öka sina kunskaper i det svenska språket. En viktig del av insatsen var att stärka deltagarnas självförtroende.
I insatsen arbetade kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen för att kartlägga vilka som kunde delta i insatsen. Kommunen gjorde även en kartläggning tillsammans med deltagaren vid inskrivning i insatsen.

Av de 20 deltagare som genomförde hela insatsen fick 14 personer anställning eller påbörjade studier. Några deltagare lämnade projektet av olika orsaker, till exempel flytt, ohälsa eller på grund av annan planering från Arbetsförmedlingen. Nio personer fick anställning genom extratjänster/introduktionsjobb. En person fick en annan form av anställning. Fyra personer påbörjade vuxenutbildning. En person kombinerade extratjänst och vuxenutbildning.

Flera utmaningar uppstod under insatsen. Deltagarna befann sig långt ifrån arbetsmarknaden i början av insatsen. Kunskaperna i det svenska språket var relativt svaga. När projektet startade togs extratjänster bort. Trots dessa utmaningar och hinder visar insatsens resultat att kommunen har hittat ett arbetssätt som gynnat deltagarna. Arbetssättet kommer fortsätta gynna målgruppen i det fortsatta arbetet efter projekttiden. Alla deltagare som inte hade påbörjat en utbildning eller anställning efter insatsen fick ta del av kommunens ordinarie insatser.

Länk: Nej.

Kategori: Vägledande insatser