Föreningshuset Kontakten

Aktör: Studiefrämjandet Uppsala 

Samverkanspart: 30+ föreningar 

Plats: Uppsala kommun, stadsdelen Gottsunda 

Tidsperiod: 2012-10-01 – pågående 

Finansiering: Studiefrämjandet och Uppsala kommun 

Budget: 3 111 000 kronor 

Kontaktperson: Gunhild Hansen, gunhild.hansen@studieframjandet.se 

Kontakten är en levande mötesplats och ett aktivt föreningshus som Studiefrämjandet Uppsala ligger bakom. På Kontakten får besökarna lära sig mer om demokratiska former genom olika föreningar som arbetar med delaktighet och inflytande liksom inkludering och integration. 

Verksamheten syftar till att stärka civilsamhället och bidra till stadsdelsutvecklingen i Gottsunda/Valsätra, som ligger i Uppsala kommun. Den arbetar med att skapa ett bredare kontaktnät för människor och föreningar samt ordna möten mellan människor och kulturer. Det hela är tänkt att ökaindividers egenmakt och organisering. 

Insatserna på Kontakten avser att: 

  • hjälpa deltagarna att göra aktiva val för att påverka sin livssituation och framtid,
  • öka deltagarnas anställningsbarhet,
  • stärka deltagarnas kulturella identitet, hälsa, välbefinnande och självkänsla,
  • väcka lust till skapande och konstnärligt uttryck och att bidra till att deltagarna har en aktiv fritid,
  • få människor att växa i sin roll som ledare.

 

Deltagarna består av bland annat medlemmar i invandrarföreningar, vuxna utanför föreningslivet och unga vuxna. En majoritet av besökarna är utrikes födda kvinnor och barn. För att främja kvinnornas möjlighet till arbete eller studier erbjuds skriv- och läsaktiviteter för deras barn.

Studiefrämjandet har en pågående insats som innebär att deltagarna får validera sina icke-formella kompetenser med särskilt fokus på arbetsmarknadskompetenser. Det främsta syftet med valideringen är att göra deltagarna medvetna om sina styrkor så att de känner sig säkrare när de söker jobb. Deltagarna gör valideringen i tre steg. De

  • fyller i ett webbaserat självskattningsformulär,
  • löser uppgifter tillsammans i grupper om fyra personer,
  • har ett enskilt samtal med sin handledare.

 

När deltagarna har genomfört valideringen får de ett intyg på sina kompetenser och förmågor. Metoden som används för att validera detta är Open College Network OCN) .

Kontakten har funnits i många år. Insatserna har lett till resultat på flera olika nivåer och har haft en stor lokal påverkan i Gottsunda-området. Förutom hjälp  med validering har deltagarna fått möjlighet att regelbundet prata och skriva svenska på Gottsundas skriv- och språkkaféer samt delta i utbildningar i föreningskunskap, föreningsutveckling och ledarskap. Detta minskat deras isolering och utanförskap. Deltagarna har även haft möjlighet att delta i Studiefrämjandets studiecirklar ”Älskade barn” – för föräldrar i ett nytt land samt i olika hälso- och träningsgrupper.