Kvinna – del av Laxåmodellen

Plats: ​Laxå kommun – Integration & Arbetsmarknadsenheten

Kontakt: Åsa Törnkvist, asa.tornkvist@laxa.se

Tidsperiod: 2018-09-01 till 2019-12-31

Finansiering: Medel från Länsstyrelsen (§ 37 a)

Budget: 627 777 kronor

Beskrivning:

Syftet med projektet var att ge nyanlända kvinnor ökad kunskap och förståelse för svensk arbetsmarknad, att vara förälder i Sverige samt vikten av en varaktigt god hälsa. Projektet har genomförts i samarbete med barnmorska, tandsköterska, Örebro läns idrottsförbund och kostrådgivare. Fysisk aktivitet har varit en central del av projektet. Projektet syftade också sekundärt till att skapa nya nätverk mellan kvinnorna på orten. Nya relationer skapades som idag, efter projektets avslut, består.

Genomgående för hela projektet har varit fokuset på jämställdhet och att väcka tankar kring kulturella skillnader i rollfördelning mellan män och kvinnor, exempelvis genom diskussion kring allas likavärde oavsett kön, hudfärg och religion. Civilsamhällesorganisationerna Rättighetscentrum och Awesome People har varit ett stöd i detta arbete.

Urvalet av kvinnor genomfördes med hjälp av Arbetsförmedlingen. Övervägande delen av deltagarna läste på SFI i samband med projektets genomförandeperiod. Arbetslivserfarenhet var i stort sett obefintlig, då de flesta av kvinnorna varit hemma med barn eller saknade erfarenhet av officiellt arbete. Målet för projektet var att fler kvinnor skulle närma sig arbetsmarknaden.

Totalt har 25 kvinnor tagit del av projektet, vilket överensstämmer med projektets mål på totalt 25–30 deltagare. Enligt utvärdering anser kvinnorna att dom fått ökat egenmakt samt en ökad kunskap och förståelse för samhället och arbetsmarknaden genom bland annat flertalet studiebesök inom bilindustri, butik, textiltillverkning och restaurangnäringen. Alla deltagare har också fått möjlighet att skriva CV och öva intervjuteknik. Kvinnorna har även fått en ökad förståelse för sin egen kropp samt att individen kan påverka såväl sitt psykiska som fysiska mående med fysisk aktivitet, kost och sömn. Mervärden som framkommit är att flera av kvinnorna har fortsatt att träffas i andra forum efter projektets slut – så väl privat som i andra av kommunen ordnade aktiviteter som varit öppna för allmänheten.

Vid projektets slut hade sju kvinnor hade fått anställning och sex kvinnor fått praktik. Resterande tolv deltagare har fortsatt att studera. Metoden från projektet används numera inom kommunens ordinarie verksamhet.

Kategori: Hälsofrämjande insatser