Publikationer

Lägesbilder från kommuner återrapportering 2021

I denna återrapportering redovisar Länsstyrelsen lägesbilder om kommunernas mottagande av nyanlända och asylsökande avseende beredskap och kapacitet, boende, skola och utbildning, socialtjänst och ensamkommande barn

Samhällsorientering återrapportering 2020

Samhällsorientering återrapportering 2020 Länsstyrelserna har ett uppdrag att följa upp samhällsorienteringen för nyanlända. Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i

Lägesbilder från kommuner återrapportering 2020

Lägesbilder från kommuner återrapportering 2020 Länsstyrelsens återrapportering av uppdrag 16 enligt regleringsbrevet för 2020. I denna återrapportering redovisar länsstyrelserna lägesbilder om kommunernas mottagande av nyanlända