Beredskap och kapacitet i mottagandet av ensamkommande barn återrapportering 2021

Länsstyrelsernas insatser på regional nivå bedöms ha bidragit till att upprätthålla en regional samverkan kring mottagandet av ensamkommande barn trots att ensamkommande barn numera utgör ”sällanärenden” i flertalet av landets kommuner. Dialog med kommunerna om möjligheten att omfördela andelar sinsemellan har även gett det resultat att omfördelning har kunnat ske i sex län av tjugo möjliga. I tre av dessa har omfördelningen inneburit en påtaglig koncentrering av mottagandet i en enskild kommun.
Länsstyrelsernas arbete med kompetenshöjande insatser för att stärka kvaliteten i mottagandet utifrån ett barnrättsperspektiv har varierat påtagligt mellan olika län. Generellt uppfattas större län ha bättre förutsättningar och mer resurser till att genomföra den typen av insatser och det finns även flera exempel på insatser som görs i samverkan mellan ett flertal län vilket talar för att de insatser som genomförts sammantaget sannolikt har haft ett bra genomslag.
På den regionala nivån har även den interna samordningen fortsatt stärkts mellan uppdraget avseende ensamkommande barn och främst uppdraget avseende prostitution och människohandel vilket i flera fall även resulterat i gemensamma utåtriktade insatser.
Läs rapporten om ensamkommande barn och unga (PDF)