Insatser riktade till utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och utbildning – en exempelsamling

Länsstyrelserna har i regleringsbrevet för 2021 ett uppdrag att samla in och sprida goda exempel på uppsökande och motiverande arbete för att nå utrikes födda kvinnor. Kvinnor som idag står långt från utbildning och arbetsmarknaden. Exempelsamlingen är tänkt att användas som inspiration av kommuner eller i samverkan med en eller flera organisationer för insatser som beviljas ersättning enligt 37 a §.

Vad som upplevs som uppsökande och motiverande för målgruppen utrikes födda kvinnor varierar eftersom målgruppen inte är homogen och förutsättningarna för arbete och studier ser olika ut i olika delar av landet.

För att visa olika behov är exempelsamlingen uppdelad i kategorierna: uppsökande, vägledande, hälsofrämjande, språkfrämjande och arbetsmarknadsrelaterade insatser.

I det sista kapitlet finns exempel på metodutvecklande insatser och en lista över metoder som använts i övriga kategorier.

Insatserna kan innehålla många olika delar och kategorier, därför saknas tydliga avgränsningar mellan kategorierna. De är flytande. I mindre kommuner ser vi att insatserna innehåller flera olika moment och kategorier medan man i större kommuner och projekt har kunnat fokusera på mer specifika frågor.

Länsstyrelsen ser att verksamheter för utrikesfödda kvinnor som står långt från arbete eller studier ofta saknar planering, struktur och ekonomiska förutsättningar som håller över tid. Ofta saknas övergångar där en insats tar slut och där nästa insats börjar, vilket påverkar kvinnan som lätt faller ur strukturen och riskerar ett stort antal likande insatser hos både statliga och kommunala aktörer. Länsstyrelsen önskar att exempelsamlingen ska bidra med kunskap och metoder att skapa varaktiga strukturer. Med varaktig struktur ges målgruppen en bättre förutsättning för en hållbar etablering på arbetsmarknaden. Då arbetar vi i linje med det övergripande principen i Agenda 2030 där ingen lämnas utanför.

– Förhoppningen är att den här samlingen med goda exempel kan visa en bredd av insatser att erbjudas till utrikes födda kvinnor med olika behov och förutsättningar. Samlingen visar också exempel på hur olika aktörer kan arbeta med att ändra sina arbetssätt och utveckla nya metoder så att vi tillsammans ska kunna nå det målet om allas rätt till utbildning och arbete, säger Michella Zayat, nationell samordnare integration.